logo

Internasjonalt samarbeid

Norge er ikke alene om å etablere systemer for innføring av nye metoder. Rundt om i verden pågår tilsvarende arbeid og landene samarbeider i ulike konstellasjoner. I WHO, EU og i de nordiske landene pågår ulike prosjekter.

​Internasjonalt og europeisk samarbeid

WHO

Verdens helseorganisasjon vedtok i mai 2014 resolusjonen WHA67.23 - Health Intervention and Technology Assessment in Support of Universal Health Coverage, som skal belyse nytten av metodevurderinger i et globalt perspektiv (HTA= Health technology assessment).

Lenke: HTA aktiviteter i regi av WHO (siden er på engelsk)

WHO Europa

WHO støtter medlemslandene i utvikling av systemer og retningslinjer for innføring av legemidler og medisinske produkter. Det pågår for eksempel et arbeid i hele WHO Europa-regionen som har fokus på tilgang til og ansvarlig bruk av legemidler.

Lenke: WHO Europa og sidene om «Health technologies and medicines (siden er på engelsk)

HTAN

For å forsterke samarbeidet mellom landene har EU-kommisjonen etablert et permanent nettverk for metodevurderinger kalt Health Technology Assessment Network, HTAN.

Lenke: EU-kommisjonen og HTAN  (siden er på engelsk)

Joint Action 3, et samarbeidsprosjekt i regi av EU

JointAction 3 er det tredje samarbeidsinitiativet fra EU med fokus på metodevurderingsarbeid; European network for Health Technology Assement (EUnetHTA). Det overordnede målet er "to increase the use, quality and efficiency of joint HTA work at European level." Arbeidet er delt opp i syv arbeidspakker. Norge har vært en aktiv bidragsyter. Folkehelseinstituttet leder, og Statens legemiddelverk deltar, i arbeidspakke fire om produksjon av metodevurderinger. Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deltar også i ulike arbeidspakker. HTA, Health Technology Assement er det engelske ordet for en metodevurdering. Arbeidet i EUnetHTA har ikke fokus på den delen av metodevurderingsarbeidet som vedrører helseøkonomiske analyser. Landene må lage egne analyser tilpasset landets styrings- og finansieringssystemer.

Lenke: Det  europeiske HTA-samarbeidet EUnetHTA (siden er på engelsk)

IHSI, Internasjonalt samarbeid om metodevarsling

Det er flere potensielle datakilder for å fange opp kommende nye metoder, for eksempel registre over pågående kliniske studier. IHSI står for International Horizon Scanning Initiative. Målet for initiativet er å utnytte potensialet som ligger i å samle data på globalt nivå for deretter å dele informasjon mellom landene til det beste for helsevesenet og pasientene. Medlemslandene deler altså på arbeidet med å sørge for at myndighetene er best mulig forberedt på nye og potensielt kostbare metoder som kommer. BeNeLux-landene var initiativtakere, og flere land er nå på vei inn i samarbeidet. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet deltar aktivt fra Norge.

Nordisk samarbeid

Nordisk legemiddelforum og felles nordiske forhandlinger

Nordisk legemiddelforum ble dannet i 2015 og har deltagere fra Norge, Danmark, Sverige og Island. Hensikten var å skape et uformelt nordisk samarbeid. Det er etablert følgende tre arbeidsgrupper: Horizon scanning, leveringssikkerhet/legemiddelmangel og nye dyre legemidler. Når det gjelder nordisk samarbeid om nye, dyre legemidler har Norge og Danmark signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på utvalgte nye og dyre legemidler.

FINOSE

FINOSE representer bokstavsforkortelsene for Finland (FI), Norge(NO) og Sverige (SE) og er et supplement til det europeiske samarbeidet om metodevurderinger gjennom EUnetHTA som ikke vurderer helseøkonomiske analyser. Innenfor FINOSE-samarbeidet fordeles arbeidet med den helseøkonomiske vurderingen av et nytt legemiddel mellom Statens legemiddelverk, det finske legemiddelverket FIMEA og Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige. Målet er raskere metodevurderinger på legemidler og enhetlige, forenklede arbeidsprosesser for de firmaene som sender inn dokumentasjon. FINOSE-samarbeidet startet først som en pilot i 2018.

Lenke: FINOSE-samarbeidet innen helseøkonomiske vurderinger

Systemer i andre land

Flere andre land har også systemer for å håndtere innføring og revurdering av metoder. Her er litt informasjon fra tre land som ligger nære oss; Sverige, Danmark og England.

Medicinrådet i Danmark

Medicinrådet er et uavhengig råd som utarbeider anbefalinger og veiledere om legemidler til de fem regionene i Danmark. I november 2019 ble det besluttet at Medicinrådet skulle innføre QALY (quality adjusted life years/ kvalitetsjusterede leveår) som grunnlag for sine vurderinger av nye legemidler. Grunnet covid-19 er implementeringen av dette utsatt til 1. januar 2021. Den danske innkjøpsorganisasjonen, Amgros, understøtter Medicinrådet på en rekke områder. 

Lenke: Medicinrådet

Lenke: Amgros

Nasjonal innføring av nye legemidler og medisinsk teknisk utstyr i Sverige

Gjennom nasjonal innføring samarbeider alle Sveriges regioner for å oppnå en rettferdig, kostnadseffektiv og hensiktsmessig helsetjeneste. «Rådet for nye terapier», NT-rådet, og det «Medisinsk tekniske produktrådet», MTP-rådet, er ekspertgrupper med nominerte representanter fra alle Sveriges regioner. De har mandat til å velge ut nye legemidler og medisinsk utstyr for deretter å gi anbefalinger om bruken til landets regioner.

Lenke: Nationellt ordnat innförande av nya läkemedel (NT-rådet)

Lenke: Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet)

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i England

I England er det vurderinger i regi av The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) som leder frem til nasjonale retningslinjer. NICE er bygget opp av flere enheter, herunder en enhet som arbeider med evaluering av ny teknologi, «Centre for Health Technology Evaluation (CHTE)» 

Lenke: The National Institute for Health and Care Excellence (siden er på engelsk)

Sist oppdatert 15.11.2023