logo Nye metoder

Avventer anbudsresultater

Beslutningsforum for nye metoder venter på resultatene av anbud før de avgjør om legemidler til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan tas i bruk i sykehusene.

Publisert 12.12.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Sju legemidler var til vurdering i Beslutningsforum for nye metoders møte 12. desember 2016. For seks av legemidlene ønsker Beslutningsforum resultatene av anbud i regi av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (Sykehusinnkjøp/LIS-anbud). For det sjuende legemiddelet skal Statens Legemiddelverk gjøre ferdig en metodevurdering. 

Slik ble beslutningene:

Hemofili A

Legemiddelet Octotog alfa (Kovaltry) til behandling av hemofili A kan inngå i kommende LIS-anbudet for faktor VIII-konsentrater. Resultatet av anbudet skal legges fram for Beslutningsforum for nye metoder før beslutning om eventuell innføring.

Anbudet på koagulasjonsfaktorer lyses ut i løpet av januar.

Hemofili B

De tre legemidlene Eftrenonacog alfa (Alprolix), Nonacog gamma (Rixubis) og Albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling av hemofili B kan inngå i kommende LIS-anbud for faktor IX-konsentrater. Resultatet av anbudet skal legges fram for Beslutningsforum for nye metoder for beslutning om eventuell innføring.

Anbudet på koagulasjonsfaktorer lyses ut i løpet av januar.

Lungekreft

Nivolumab (Opdivo) kan innføres til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft.

Det forutsettes at legemiddelet inngår i LIS-anbudet for legemidler til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft.

Det forutsettes videre at PD-L1-hemmeren med laveste pris skal brukes til behandling av den aktuelle pasientgruppen. Prisen må være lik eller lavere enn dagens pris for pembrolizumab (Keytruda).

LIS arbeider for å lyse ut PD-L1-anbudet før jul, og avgjøres på 5-6 uker.

Kronisk hepatitt C -  genotype 1 og 4

Grazoprevir/elbasvir (Zepatier) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1 og 4 (uten cirrhose og med kompensert cirrhose) på like vilkår som øvrige direktevirkende antivirale legemidler, kan inngå i kommende LIS-anbud.

Resultatet fra LIS-anbudet skal legges fram for Beslutningsforum for nye metoder for beslutning om eventuell innføring.

Anbudet er lyst ut, med tilbudsfrist 5. januar.

Kronisk hepatitt C -  genotype 2

Beslutningsforum for nye metoder utsetter vurderingen av sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 2 til pasienter over 40 år (med cirrhose). 

Dette fordi Beslutningsforum vil ta en felles beslutning når metodevurderingen for alle pasienter med hepatitt C genotype 3 med sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) er ferdig.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no