logo

Presse

Hvem besvarer hvilke henvendelser? Kontaktopplysninger i separat liste.

Kontaktopplysninger finnes i "Kontaktlisten".

Guide til hvem som besvarer hvilke spørsmål:

 • Spørsmål om hvordan systemet fungerer og hvem som har hvilke roller besvares av sekretariatet for Nye metoder ved sekretariatsleder.  
 • Spørsmål om hvor en sak ligger i systemet, hvor man finner informasjon, hvem som er kontaktpersoner osv. besvares av alle medlemmer av sekretariatet for Nye metoder.       
 • Spørsmål vedrørende beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder besvares av leder i Beslutningsforum. Media kan kontakte Beslutningsforum for nye metoder sin kommunikasjonsrådgiver for intervjuavtaler. 
 • Spørsmål om vurderinger og beslutninger gjort i Bestillerforum RHF besvares av leder for Bestillerforum RHF. Sekretariatet for Nye metoder gir kommunikasjonsstøtte. (Bestillerforum RHF-enes leder svarer på saker relatert til Bestillerforum RHF som leder av Bestillerforum RHF og ikke som fagdirektør.) 
 • Alle saker som angår Nye metoder og som er til behandling hos RHFene i fagdirektørmøtet besvares av leder i Bestillerforum RHF på vegne av fagdirektørmøtet
 • Generelle spørsmål om hvordan metodevurderinger gjennomføres besvares av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (FHI) eller Statens legemiddelverk
 • Generelle spørsmål som vedrører håndtering av medisinsk stråling i Nye metoder besvares av Statens strålevern.
 • Spørsmål om metodevarsler / metodevarslingsfunksjon besvares av Kunnskapssenteret i FHI, og Statens legemiddelverk vedrørende legemidler.
 • Spørsmål om mini-metodevurderinger besvares av det aktuelle helseforetak. Eventuelt kan man henvende seg til kontaktperson i hvert RHF
 • Spørsmål om nasjonale støttefunksjoner for mini-metodevurderinger besvares av Kunnskapssenteret i FHI.  
 • Spørsmål vedrørende prosesser for innkjøp/forhandlinger besvares av HINAS / LIS / Sykehusinnkjøp HF.
Sist oppdatert 15.11.2023