logo Nye metoder

Behov for strategi for videreutvikling av mini-metodevurdering

Bestillerforum RHF fikk i møte 27. april 2020 presentert en rapport om erfaringene med mini-metodevurdering i spesialisthelsetjenesten i Norge siden innføringen i 2013, som ledd i etableringen av systemet Nye metoder.

Publisert 30.04.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Forumet har nå besluttet at det må utarbeides et utkast til strategi for videreutvikling av mini-metodevurdering.

Rapporten som ble fremlagt, bygger på en nasjonal workshop som ble avholdt på Oslo universitetssykehus 25. november 2019, og senere innspill fra referansegruppen i Nye metoder. Workshopen samlet 51 deltagere fra ulike nivå i spesialisthelsetjenesten, som delte sine erfaringer med mini-metodevurdering og ga innspill til forbedringer. Med rundt 70 publiserte mini-metodevurderinger i den nasjonale databasen hadde vi et godt erfaringsgrunnlag som utgangspunkt for diskusjonene. Det ble trukket frem hvordan mini-metodevurdering kan brukes som redskap i faglig ledelse av sykehus, og være til hjelp i å prioritere og å velge de riktige metodene. Det ble også fremhevet at mini-metodevurdering bidrar til en mer kunnskapsbasert drift og pasientbehandling i sykehusene, gir større åpenhet og at det bidrar til å unngå at man tar i bruk udokumentert behandling. Erfaringene viser imidlertid også at det er store forskjeller i bruken mellom sykehusene. Det ble pekt på flere årsaker til dette, men mange trakk frem mangel på ledelsesforankring, og at det ikke blir satt av tilstrekkelig med tid til arbeidet i klinikkene. Forslag til løsninger på dette, og andre forbedringer, ble diskutert i gruppearbeidene.

Innspillene fra workshopen, referansegruppen og andre vil tas med inn i prosessen for å utvikle en videre strategi for mini-metodevurdering. Denne vil så bli fremlagt for diskusjon på Bestillerforum RHF sitt heldagsmøte i 2020. 

 

Her finner du rapporten inkludert presentasjonene som ble gitt i workshopen.