logo Nye metoder

Beslutningsforum 11. april: Spinraza til voksne med SMA innføres

I et ekstraordinært møte i Beslutningsforum i dag ble det bestemt at nusinersen (Spinraza), som er et legemiddel til behandling av spinal muskelatrofi (SMA), kan brukes til voksne pasienter i norske sykehus fra 15. mai.

Publisert 11.04.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

– Vi er tilfreds med at vi har kommet fram til en avtale som gjør at voksne pasienter med spinal muskelatrofi nå kan få Spinraza-behandling, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.

Spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom. Spinraza-behandlingen ble godkjent til barn og unge i 2018.

 

Ekstramøte for raskest mulig innføring

– Det er mange pasienter som har ventet lenge på dette, og vi skulle ønske at vi hadde kommet i mål tidligere. Selskapet valgte et svært høyt prisnivå fra start – samtidig som dokumentasjonen har vært svak. Men det har vært god og konstruktiv dialog med selskapet, og vi valgte å ha et ekstramøte for å avklare saken raskest mulig, sier Bryne.

 

Protokoll og saksliste for ekstramøtet i Beslutningsforum 11. april finner du på nyemetoder.no: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

For status på det andre legemiddelet som er til vurdering i Nye metoder for voksne SMA-pasienter, kan du se på Risdiplam (Evrysdi) (nyemetoder.no).

Neste møte i Beslutningsforum er 24. april.

 

FAKTABOKS

 • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til metoder, som er dokumentert trygge og effektive. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no  
 • Alle aktørene i Nye metoder – som for eksempel Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og fagekspertene i sykehusene – jobber for at pasientene i Norge skal få tilgang til trygge og effektive legemidler til riktig pris, så tidlig som mulig. Samtidig må prioriteringskriteriene følges, og Beslutningsforum må sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper.
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper, som også er alvorlig syke. Det vi da snakker om er om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det må tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg bisitter flere aktører - inkludert to brukerrepresentanter – de månedlige møtene. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Svært mange av disse legemidlene leveres av kun ett firma som har monopol, som fører til at de kan kreve høye priser. Når et firma med monopol krever svært høy pris, kan ikke legemiddelet/metoden bli innført hvis prisen er altfor høy vurdert opp mot de tre prioriteringskriteriene (nytte/effekt av behandlingen, ressursbruk/pris og alvorlighet av sykdommen).
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fageksperter på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Slik er ansvarsfordelingen i Nye metoder:
     • Leverandører kan sende inn anmodning om vurdering av legemidler eller forslag om vurdering av andre metoder, og leverer dokumentasjon til metodevurderinger.
     • Bestillerforum går igjennom innkomne anmodninger og forslag, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
     • Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
     • Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
     • Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.
     • Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.