logo Nye metoder

Beslutningsforum 12. desember: Fem metoder innføres – og forhandlinger om Spinal muskelatrofi-legemidler fortsetter

Av i alt 16 metoder som var oppe i Beslutningsforum mandag 12. desember, innføres fem av dem. I tillegg får Sykehusinnkjøp klarsignal til å gå videre med avtalekonsept og forhandlinger om spinal muskelatrofi (SMA) - legemidlene Spinraza og Evrysdi.

Publisert 12.12.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​To prostatabehandlinger kan innføres fordi et patent har gått ut. Dermed er det nå flere leverandører av legemiddelet abirateron, og da går prisen betydelig ned. En nylig anbudskonkurranse for prostatakreft-legemidler sparer spesialisthelsetjenesten for flere titalls millioner kroner hvert år.

– Dette gjør at vi får et handlingsrom til å innføre nye legemidler som kommer på markedet og tilby mer pasientbehandling for de samme pengene, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.


Sykehusinnkjøp forhandler videre

I møtet fikk også Sykehusinnkjøp et mandat til å forhandle videre om SMA-legemidlene nusinersen (Spinraza) og risdiplam (Evrysdi). Nå kan Sykehusinnkjøp forhandle videre med legemiddelselskapene om en alternativ prisavtale.

– Vi ønsker å innføre denne behandlingen, og det er det mange i Nye metoder-systemet som jobber hardt for nå. Samtidig må vi følge prioriteringskriteriene og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper, sier Bryne.


Jobber for å gi pasienter med SMA tilgang på medisin

Utgangspunktet er krevende, fordi selskapene har valgt et svært høyt prisnivå samtidig som dokumentasjonen er svak. For å imøtekomme disse utfordringene, kan en annen type avtale være et virkemiddel for at pasienter skal få tilgang til behandling. 

 – Beslutningen i dag innebærer at vi ber partene jobbe videre med en slik avtale og komme tilbake til Beslutningsforum så snart leverandørene leverer et kostnadseffektivt prisnivå, og innholdet i avtalen er landet. Vi håper dette kommer raskt på plass, slik at saken kan komme til beslutning, sier Bryne.

Det nye rammeverket for prisavtaler kom på plass i 2020. Les mer om alternative prisavtaler på Nytt rammeverk for prisavtaler - Sykehusinnkjøp (sykehusinnkjop.no) og Beslutningsforum innfører rammeverk for prisavtaler (nyemetoder.no)

I protokollen fra møtet kan du se alle beslutningene: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Sakslista med metodevurderingene finner du her: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 2022

Lurer du på mer om Beslutningsforum eller Nye metoder? Se Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforum

 

Fakta om Nye metoder

  • Nye metoder er et prioriteringssystem, som bygger på prinsippet om at alle har rett på lik tilgang til forsvarlig behandling i helsetjenesten. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre.
  • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
  • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fagfolk på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
  • Her er ansvarsfordelingen i systemet for nye metoder:​

- Bestillerforum går gjennom forslag og metodevarsler, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. De går også gjennom vurderingene etterpå - og tar stilling til om de er klare til å sendes til beslutning.

- Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.

- Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.

- Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.

- Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om legemiddelet kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke. ​​