logo Nye metoder

Beslutningsforum 18. oktober: Yescarta og åtte andre, nye legemidler innføres

13 metoder var oppe til vurdering i Beslutningsforum tirsdag 18. oktober – blant annet to celleterapier innen kreftbehandling, Yescarta og Kymriah. Totalt blir ni nye metoder innført etter dagens møte, mens i fire av sakene ble det ikke innføring.

Publisert 18.10.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​

Protokollen med alle beslutningene med begrunnelse finner du her​. 


​Tisagenlecleucel (Kymriah) og Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) er begge såkalte CAR-T-behandlinger og var oppe til beslutning i Beslutningsforum innenfor samme bruksområde.

CAR-T-behandling er en form for celleterapi for kreftpasienter. Enkelt forklart så høstes celler fra en kreftpasient, endres og settes tilbake i pasienten.

– Etter grundige vurderinger har vi kommet fram til at det er mulig å si ja til Yescarta, samtidig som vi ikke innfører Kymriah, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder for Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

Mer informasjon om langtidseffekten

Yescarta- og Kymriah-sakene i Beslutningsforum tirsdag er begge revurderinger. Da forrige beslutning ble fattet i disse sakene, ble det pekt på betydelig usikkerhet knyttet til langtidseffekten av behandlingene og at prisen er for høy i forhold til den dokumenterte effekt.

– Selv om det fortsatt er usikkerhet rundt disse engangsbehandlingene, så har vi nå mer informasjon om langtidseffekten. Det gjør at vi mener det er grunnlag for å innføre en av disse terapiene. Beslutningen innebærer også en vurdering av pris, og hvordan prisen står i forhold til den dokumenterte effekten, sier Bryne.

Få oversikt over alle beslutningene

Det ble til sammen tatt stilling til 13 saker tirsdag 18. oktober.

Oversikt over alle sakene finner du her: Møte i Beslutningsforum 18. oktober 2022 (nyemetoder.no)

Fakta om Nye metoder

 • Nye metoder er et prioriteringssystem, som bygger på prinsippet om at alle har rett på lik tilgang til forsvarlig behandling i helsetjenesten. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke. 
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fagfolk på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Her er ansvarsfordelingen i systemet for nye metoder:
  Bestillerforum går gjennom forslag og metodevarsler, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. De går også gjennom vurderingene etterpå - og tar stilling til om de er klare til å sendes til beslutning.
  Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
  Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.
  Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om legemiddelet kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.