logo Nye metoder

Beslutningsforum 20. juni - Ja til Vyndaqel og 22 legemidler for sjeldne sykdommer

Ni metoder var til vurdering i Beslutningsforum 20. juni. Det ble blant annet et ja til hjertemedisinen tafamidis (Vyndaqel). I tillegg ble 22 legemidler for sjeldne sykdommer, hvor finansieringsansvaret er overført fra folketrygden, besluttet innført.

Publisert 20.06.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

– Beslutningsforum er tilfreds med at vi har kommet til en avtale om Vyndaqel, som er i tråd med prioriteringskriteriene og som gjør det mulig å tilby denne behandlingen i Norge, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest.  

Tafamidis (Vyndaqel) er en hjertemedisin som innføres til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloidose kardiomyopati (ATTR-CM) hos voksne fra 15. juli 2022.

Det har vært tett dialog med kardiologisk fagmiljø i arbeidet med forutsetningene i avtalen. De siste ukene har det også vært konstruktive resultater i forhandlinger med legemiddelfirmaet.

Ja til 22 legemidler mot sjeldne sykdommer

I tillegg ble det besluttet at 22 legemidler for behandling av ulike sjeldne sykdommer innføres.

Siden 2019 har de regionale helseforetakene (RHF-ene) overtatt finanseringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. Bakgrunnen er prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret. Sykehusinnkjøp har vurdert markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. De regionale fagdirektørene anbefalte - på bakgrunn av denne gjennomgangen – at de utvalgte legemidlene innføres i spesialisthelsetjenesten uten metodevurdering.

I dag brukes disse legemidlene gjennom unntaksordningen. Det fører til ekstraarbeid i helsetjenesten, som nå kan unngås. Det forventes ikke at innføring av disse legemidlene, som allerede er i etablert bruk, vil gi budsjettkonsekvenser.

Avtaleverk for avanserte terapier klart

Beslutningsforum tok også stilling til et avtaleverk for legemidler til gen- og celleterapier, som skal gjelde for framtidige avtaler for gen- og celleterapier som vil bli behandlet i Nye metoder.

Les egen nettsak om dette her.

Oversikt over alle beslutningene

Det ble til sammen tatt stilling til ni metoder mandag 20. juni – i tillegg til avtaleverk rundt gen- og celleterapi, kirurgiske prosedyrer ved sykelig overvekt og ventilasjon i operasjonsstuer. Her finner du beslutningene.

Oversikt over alle sakene finner du her.

Faktaboks

  • Nye metoder er et prioriteringssystem. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.   
  • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusene skal prioritere i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: Meld. St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
  • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper. 
  • Prinsipper for prioritering sikrer en likeverdig og rettferdig fordeling på tvers av pasientgrupper i helsetjenesten. Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.