logo Nye metoder

Beslutningsforum 20. november: Innfører legemiddel til blodkreft

Fire legemidler var oppe til vurdering i Beslutningsforums novembermøte, og ett av dem kan tas i bruk i norske sykehus.

Publisert 20.11.2023

Legemiddelet som innføres, askiminib (scemblix), kan brukes til pasienter som har en bestemt type blodkreft og som tidligere har fått behandling med samme typer legemidler. På møtet var også tre legemidler oppe som ikke innføres.

Vil gjenoppta forhandlingene

Blant annet innføres ikke selumetinib (koselugo) til barn med den arvelige sykdommen nevrofibromatose type 1 (NF1) og som har symptomatiske inoperable pleksiforme nevrofibromer (PN). Rundt 20 barn i Norge har svulster der kirurgisk behandling er utfordrende eller ikke lar seg gjøre. Legemiddelet er ikke innført i Sverige og Skottland, under vurdering i Danmark og innført i England.

- Vi ønsker å ta i bruk legemiddelet på denne indikasjonen, men leverandøren har valgt en pris som er altfor høy i forhold til dokumentert klinisk nytte. Nå gjenopptar Sykehusinnkjøp forhandlingene, og vi håper å komme i mål, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av Beslutningsforum.

Sykehusinnkjøp gjenopptar forhandlingene på alle de tre legemidlene som ikke kunne innføres i dagens Beslutningsforummøte.

Forenklet godkjenning av kreftlegemidler til diskusjon

I tillegg til de fire legemidlene som var oppe, ga Sykehusinnkjøp også en orientering om forslaget til en forenklet prosess for immunbehandling med PD-(L)1-hemmere. PD-(L)1-hemmere er medikamenter som hjelper immunsystemet med å bekjempe kreftceller. Ordningen var oppe til diskusjon i Beslutningsforum i dag, og saken vil komme til beslutning seinere.

Oversikt over alle beslutningene

Dette er Nye metoder

 • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til nye metoder og legemidler, som er dokumentert trygge og effektive, så tidlig som mulig.
 • Alle - både fageksperter, interesseorganisasjoner, pasienter, legemiddelfirma og andre, kan komme med innspill til nye metoder som skal vurderes.
 • Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke. Det er flere ulike aktører, som fageksperter i sykehusene, Direktoratet for medisinske produkter (DMP), Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp og brukerrepresentanter, som bidrar, slik at grunnlaget blir best mulig.
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier som Beslutningsforum følger. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget. 
 • Beslutningsforum må sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper. Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Derfor må det vurderes om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg bisitter flere aktører - inkludert to brukerrepresentanter, SLV, FHI, Sykehusinnkjøp – de månedlige møtene.
 • Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt. Han leder Beslutningsforum fram til sommeren 2025.
 • Lurer du på noe om Beslutningsforum eller Nye metoder? Se spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforum.

Ansvar og saksgang i Nye metoder

 • Leverandører kan sende inn anmodning om vurdering av legemidler eller forslag om vurdering av andre metoder, og leverer dokumentasjon til metodevurderinger.
 • Bestillerforum går igjennom innkomne anmodninger og forslag, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
 • Beslutningstagere i Bestillerforum er de fire regionale fagdirektørene i de regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet. Det er også andre aktører til stede i møtene, for å belyse sakene innen sine ansvarsområder: brukerrepresentanter, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for medisinske produkter (DMP), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp HF.
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
 • Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
 • Resultatet legges fram for Beslutningsforum, der de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten. Men også her er det flere aktører med på møtene, for å belyse sine ansvarsområder – som brukerrepresentanter, DMP, Sykehusinnkjøp, FHI og Helsedirektoratet.