logo Nye metoder

Beslutningsforum 21. november: Syv av ni metoder innføres

Beslutningsforum tok stilling til ni metoder mandag 21. november, og syv av dem blir innført. En av dem er legemiddelet abirateron, som brukes i behandling av prostatakreft. Etter at et patent går ut, kan prisen reduseres betydelig.

Publisert 21.11.2022
Sist oppdatert 15.11.2023


– Beslutningsforum er tilfreds med å kunne innføre syv av ni metoder i dagens møte. Vi ønsker å innføre virksomme og trygge legemidler så raskt som mulig, under forutsetning av at de prioriteringskriteriene som gjelder, er oppfylt – og det vil si alle disse syv nye legemidlene, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

En av beslutningene vil gi kunne en betydelig reduksjon i kostnad. Disse ressursene kan da brukes på annen pasientbehandling.


Patentutløp: Årskostnaden faller betydelig

Dette skjer fordi patentet går ut for det legemiddelselskapet som har monopol på legemiddelet Zytiga. Når et legemiddelselskap har monopol, kan de ta mer betalt enn ved konkurranse. Når da monopolsituasjonen går ut etter noen år, vil prisen konkurranseutsettes og naturlig nok gå ned. Nå er det flere leverandører av abirateron.

Etter patentut​løpet faller årskostnaden betydelig. Det er nylig gjennomført en åpen anbudskonkurranse om levering av abirateron, apalutamid, darolutamid og enzalutamid til behandling av prostatakreft. Her snakker vi om en årlig besparelse på flere titalls millioner kroner med de aktuelle avtaleprisene.


Pengene kan brukes på mer pasientbehandling

– Det er selvsagt gledelig og viktig. Gjennom denne besparelsen kan vi få et handlingsrom til å innføre nye legemidler som kommer på markedet og tilby mer pasientbehandling for de samme pengene, sier Bryne.

I tillegg til at to legemidler til behandling for prostatakreft var oppe til beslutning, ble også legemidler til blant annet behandling av lungekreft, leukemi og psoriasis innført. I protokollen fra møtet kan du se alle beslutningen: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Sakslista med metodevurderingene finner du her: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. november 2022

 

Fakta om Nye metoder

 • Nye metoder er et prioriteringssystem, som bygger på prinsippet om at alle har rett på lik tilgang til forsvarlig behandling i helsetjenesten. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke. 
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fagfolk på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Her er ansvarsfordelingen i systemet for nye metoder:
  Bestillerforum går gjennom forslag og metodevarsler, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. De går også gjennom vurderingene etterpå - og tar stilling til om de er klare til å sendes til beslutning.
  Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
  Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.
  Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om legemiddelet kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.​