logo Nye metoder

Beslutningsforum 22. mai: Innfører to nye legemidler for pasienter med lungekreft

Beslutningsforum besluttet at både dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon, og pralsetinib (Gavreto) kan brukes i norske sykehus til pasienter med ikke-småcellet lungekreft. I alt ble det tatt opp 24 saker (20 legemidler).

Publisert 22.05.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

​ I alt ble det tatt opp 24 saker, som til sammen bestod av 20 legemidler. 15 legemidler innføres, mens fem legemidler innføres ikke. I tillegg utsettes to saker. En av sakene  innebærer at et legemiddel som tidligere har fått nei, nå innføres. Det gjelder ID2016_083 (dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon).

– Pasientene her utgjør en liten gruppe og har få andre behandlingsmuligheter. Derfor er vi tilfreds med å kunne si ja til at sykehusene kan ta i bruk disse to legemidlene til behandling av lungekreftpasienter, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.

I tillegg ble nye legemidler til blant annet narkolepsi, septisk sjokk, kronisk migrene og hypereosinofilt syndrom, som er en form for immunologisk, betennelseslignende tilstand, innført. Beslutningsforum sa også ja til ni legemidler til sjeldne sykdommer, som er overført til sykehusene fra folketrygden. Disse er allerede i etablert bruk, og inngikk i overføringen av finansieringsansvaret for sjeldenområdet fra 1. februar 2019.  

Går i dialog med fagmiljøet om blodkreftlegemiddel

Fagdirektørene trekker to av sakene. Begge handler om Venetoklaks (Venclyxto) til behandling av blodkreft, og disse utsettes for å kunne gå i dialog med fagmiljøet - i tillegg til firma, fordi prisen er høy.

– Dette er et legemiddel vi i utgangspunktet vil tilby norske pasienter. Vi utsetter de to sakene, fordi vi vil fortsette dialogen med fagmiljøet og se om vi sammen kan finne alternativer til en mulig løsning her, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og en av de fire fagdirektørene som sitter i Bestillerforum.

Fem legemidler kunne ikke innføres i dagens møte, blant annet Durvalumab (Imfinzi) til småcellet lungekreft og Keytruda til livmorkreft. Her er det ikke dokumentert at prisen på legemidlene står i forhold til den dokumenterte kliniske nytten. Sykehusinnkjøp gjenopptar forhandlingene i alle fem sakene.

Oversikt over alle beslutningene

Se hele protokollen med beslutninger og begrunnelser: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Oversikt over saksliste med metodevurderingene finner du på: Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 2023

Lurer du på noe om Beslutningsforum eller Nye metoder? Se Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforum

 

FAKTABOKS

 • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til metoder, som er dokumentert trygge og effektive. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no  
 • Alle aktørene i Nye metoder – som for eksempel Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og fagekspertene i sykehusene – jobber for at pasientene i Norge skal få tilgang til trygge og effektive legemidler til riktig pris, så tidlig som mulig. Samtidig må prioriteringskriteriene følges, og Beslutningsforum må sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper.
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper, som også er alvorlig syke. Det vi da snakker om er om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det må tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg bisitter flere aktører - inkludert to brukerrepresentanter – de månedlige møtene. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Svært mange av disse legemidlene leveres av kun ett firma som har monopol, som fører til at de kan kreve høye priser. Når et firma med monopol krever svært høy pris, kan ikke legemiddelet/metoden bli innført hvis prisen er altfor høy vurdert opp mot de tre prioriteringskriteriene (nytte/effekt av behandlingen, ressursbruk/pris og alvorlighet av sykdommen).
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fageksperter på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Slik er ansvarsfordelingen i Nye metoder:
  • Leverandører kan sende inn anmodning om vurdering av legemidler eller forslag om vurdering av andre metoder, og leverer dokumentasjon til metodevurderinger.
  • Bestillerforum går igjennom innkomne anmodninger og forslag, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
  • Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
  • Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  • Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.
  • Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.