logo Nye metoder

Beslutningsforum 23. januar: Innfører metreleptin (Myalepta) og behandling for livmorkreft

Årets første møte i Beslutningsforum bestod av seks beslutninger, der tre legemidler innføres og tre innføres ikke.

Publisert 23.01.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

​En av metodene som innføres er legemiddelet metreleptin (Myalepta). Dette brukes som tillegg til kostholdet hos pasienter med medfødt generalisert lipodystrofi, også kjent som det alvorlige og svært sjeldne Berardinelli-Seip-syndromet. Personer med syndromet kan ikke lagre fett i underhuden, og fettet lagrer seg i stedet i indre organer.

– Vi er tilfreds med at vi har kommet fram til en avtale om legemiddelet metreleptin (Myalepta) for pasienter med medfødt generalisert lipodystrofi. Denne saken faller innenfor rammene av ordningen for særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

Saken inneholder to beslutninger – en for generalisert lipodystrofi og en for partiell lipodystrofi. Dette var en revurdering etter at den var oppe i mai i fjor.

– Vi vet flere har ventet på at denne behandlingen skal bli tilgjengelig, og aktørene i Nye metoder-systemet har gjort en god innsats for å få det til. Samtidig som vi nå innfører dette for generalisert lipodystrofi, innfører vi ikke for partiell lipodystrofi. Grunnen er at helsegevinst og absolutt prognosetap er lavere for disse pasientene, sier Bryne.

Innfører behandling for livmorkreft

Et legemiddel som også innføres er Dostarlimab (Jemperli) til pasienter med kreft i livmoren, såkalt endometriekreft, der kreften er avansert eller tilbakevendende. Dette er en immunterapi, og erfaring fra andre terapiområder viser at pasienter tåler dette bedre enn kjemoterapi. Det er flest kvinner over 60 år som rammes av livmorkreft. Behandlingen kan brukes fra 1. mars.

Mer informasjon

I protokollen fra møtet kan du se alle beslutningene: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Sakslista med metodevurderingene finner du her: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. januar 2023

Lurer du på mer om Beslutningsforum eller Nye metoder? Se Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforum

Les også om at Beslutningsforum innførte 100 nye metoder i 2022: Nye metoder 2022: Rekordmange nye metoder innført

Fakta om Nye metoder

 • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til metoder, som er dokumentert trygge og effektive. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.  
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no  
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Svært mange av disse legemidlene leveres av kun ett firma som har monopol, som fører til at de kan kreve høye priser. Når et firma med monopol krever svært høy pris, kan ikke legemiddelet/metoden bli innført hvis prisen er altfor høy vurdert opp mot de tre prioriteringskriteriene (nytte/effekt av behandlingen, ressursbruk/pris og alvorlighet av sykdommen). 
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fageksperter på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Slik er ansvarsfordelingen i systemet rundt Nye metoder:
  • Bestillerforum går igjennom innkomne forslag og metodevarsler, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
  • Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
  • Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  • Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum. 
  • Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.​