logo Nye metoder

Beslutningsforum 24. april: Innfører ny medisin til 400 pasienter med alvorlig lungesykdom

Nintedanib (Ofev) innføres til pasienter med lungefibrose. Det er ett av i alt seks nye legemidler som kan tas i bruk i norske sykehus etter det månedlige Beslutningsforumsmøte i dag. Samtidig er det seks legemidler som ikke innføres.

Publisert 24.04.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Finansieringsansvaret for nintedanib (Ofev) ble overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2019 og er tatt i bruk for en type av lungefibrose uten en metodevurdering. I dag var legemiddelet oppe til vurdering på nytt for en annen type lungefibrose. Resultatet er at fra 1. juni får rundt 400 nye pasienter mulighet til å bruke dette legemiddelet – i tillegg til at de 400 pasientene som allerede bruker det.

Det var i alt 12 legemidler oppe til vurdering i Beslutningsforum mandag 24. april, der fem av dem er revurderinger. I tillegg stod Olaparib (Lynparza) og Eptinezumab (Vyepti) i utgangspunktet på agendaen. De ble utsatt, fordi de krever noe mer utredning og avklaringer.

 

Legemiddelselskapene skal be om metodevurdering

Men det var ikke bare legemidler som ble tatt opp i møtet, for en endring i saksgangen i Nye metoder var også på agendaen. Fra denne våren skal legemiddelselskapene selv be om metodevurdering - og sender en såkalt anmodning om vurdering til Nye metoder. Målet er raskere saksbehandling av legemidler, som er et av flere satsingsområder i videreutviklingen av Nye metoder. I 2022 stod legemiddelselskapene for mer enn halvparten av tida som brukes opp mot en beslutning,

–  Det betyr at vi frigjør ressurser som i dag brukes på metodevarsler - i tillegg til at det gir Statens legemiddelverk bedre muligheter for planlegging, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.

 

Forhandler videre om brystkreftmedisin

Av de seks legemidlene som ikke kunne innføres, er blant annet Sacituzumab govitecan (Trodelvy) til brystkreft.

–  Dette er et legemiddel vi ønsker å ta i bruk i Norge, men nå er prisen dessverre for høy sett opp mot nytten. Derfor ber vi Sykehusinnkjøp gjenoppta forhandlingene med leverandør, som vi håper leverandøren vil møte oss på, sier Bryne.

 

SMA-alternativ oppe til vurdering

Tidligere i april var det også et ekstramøte i Beslutningsforum, der det ble bestemt at Spinraza kan brukes til voksne pasienter med spinal muskelatrofi (SMA): Beslutningsforum 11. april: Spinraza til voksne med SMA innføres (nyemetoder.no)

 

På dagens møte var et annet legemiddel for SMA-pasienter oppe, Risdiplam (Evrysdi) (nyemetoder.no). Der ble konklusjonen at det ikke er dokumentert at nytten forsvarer prisen, som er for høy, og legemiddelet innføres ikke.

 

Oversikt over alle beslutningene

Se hele protokollen med beslutninger og begrunnelser: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Oversikt over saksliste med metodevurderingene finner du på: Beslutningsforum for nye metoder 24. april 2023

Lurer du på noe om Beslutningsforum eller Nye metoder? Se Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforum

 

FAKTABOKS

 • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til metoder, som er dokumentert trygge og effektive. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no  
 • Alle aktørene i Nye metoder – som for eksempel Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og fagekspertene i sykehusene – jobber for at pasientene i Norge skal få tilgang til trygge og effektive legemidler til riktig pris, så tidlig som mulig. Samtidig må prioriteringskriteriene følges, og Beslutningsforum må sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper.
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper, som også er alvorlig syke. Det vi da snakker om er om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det må tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg bisitter flere aktører - inkludert to brukerrepresentanter – de månedlige møtene. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Svært mange av disse legemidlene leveres av kun ett firma som har monopol, som fører til at de kan kreve høye priser. Når et firma med monopol krever svært høy pris, kan ikke legemiddelet/metoden bli innført hvis prisen er altfor høy vurdert opp mot de tre prioriteringskriteriene (nytte/effekt av behandlingen, ressursbruk/pris og alvorlighet av sykdommen).
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fageksperter på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Slik er ansvarsfordelingen i Nye metoder:
  • Leverandører kan sende inn anmodning om vurdering av legemidler eller forslag om vurdering av andre metoder, og leverer dokumentasjon til metodevurderinger.
  • Bestillerforum går igjennom innkomne anmodninger og forslag, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
  • Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
  • Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  • Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.
  • Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.