logo Nye metoder

Beslutningsforum 26. september: Åtte nye metoder innføres

Tolv saker var oppe til vurdering i dagens Beslutningsforum – blant annet biopsiprosedyrer ved prostatakreft og brystkreftmedisinen Tukysa. Totalt blir åtte nye metoder og legemidler innført, mens i fire av sakene ble konklusjonen at de ikke innføres.

Publisert 26.09.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​En sammenligning av prosedyrer ved mistanke om prostatakreft var første sak i dagens møte. Der har Folkehelseinstituttet (FHI) metodevurdert transperineal biopsitaking opp mot transrektal biopsitaking. Konklusjonen er at transperineal biopsitakning kan redusere antall infeksjoner og sepsis sammenlignet med transrektal biopsitakning. Beslutningen ble derfor at den transperineale biopsitakingen kan innføres som rutine ved alle sykehus. 

Det ble også ja til brystkreftmedisinen Tukysa – og seks andre legemidler. Protokollen med alle beslutningene med begrunnelse finner du her.

Oppretter to referansegrupper

Fra i høst går Nye metoder over til å ha to referansegrupper – en for legemidler og en for ikke-legemidler. Etter to år skal ordningen evalueres. Dette gjøres for å løfte behov og utfordringer innenfor medisinsk utstyr – og er en del av videreutviklingsarbeidet​ i Nye metoder.

Nå skal det oppnevnes nye medlemmer i referansegruppene, og Nye metoder planlegger et første møte med de nye gruppene i midten av november.

Fra Helfo til spesialisthelsetjenesten

Ekulizumab (Soliris) er ett av legemidlene der finansieringsansvaret ble overført fra Helfo til spesialisthelsetjenesten for noen år siden. Dette ble gjort for å få en god vurdering og kostnadskontroll på legemidlene. Under dagens møte ble konklusjonen at Ekulizumab (Soliris) ikke innføres til fire indikasjoner.

– Prisen på legemiddelet er svært høyt, og det er med dagens pris ikke sannsynlig at prioriteringskriteriene kan oppfylles basert på tilgjengelig dokumentasjon. Legemiddelfirmaet har ikke levert dokumentasjon til metodevurdering, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder for Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

Beslutningsforum ber samtidig fagdirektørene gå i dialog med klinikerne for å utvikle kriterier for videreføring - og eventuelt avslutning av behandling med Soliris for pasienter som allerede er under behandling med legemiddelet.

Få oversikt over alle beslutningene

Det ble til sammen tatt stilling til tolv saker mandag 26. september. I tillegg inneholder sakslisten opprettelse av referansegrupper for nye metoder.

Oversikt over alle sakene finner du her: Møte i Beslutningsforum 26. september 2022 (nyemetoder.no)​​

​Fakta om Nye metoder

  • Nye metoder er et prioriteringssystem. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
  • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
  • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fagfolk på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
  • Her er ansvarsfordelingen i systemet rundt Nye Metoder:                                                      Statens legemiddelverk utfører metodevurderingen.                                            Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.                    Utredningen fra Statens legemiddelverk og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.                                                                                                      Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om legemiddelet kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.

  ​