logo Nye metoder

Beslutningsforum 28. august: Innfører legemidler til lymfekreft, brystkreft og LAR-behandling

Lymfekreftmedisinen Yescarta (axicabtagene ciloleucel), Opdivo (nivolumab) til spiserør- og blærekreft og brystkreftmedisinene Lynparza (olaparib) og Keytruda (pembrolizumab) kan nå brukes på nye områder i norske sykehus.

Publisert 28.08.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​

– Yes​​carta-innføringen, en celleterapibehandling, er et eksempel på at vi har et rammeverk for gen- og celleterapier som fungerer godt. Vi er først ute i Skandinavia med å innføre Yescarta til dette bruksområdet, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av Beslutningsforum.

I alt kan åtte nye metoder brukes på nye områder i norske sykehus etter Beslutningsforums månedlige møte. Til sammen var 13 nye metoder oppe, der fem av dem ikke innføres. Terje Rootwelt hadde sitt første møte som ny leder.

– Det er gledelig for pasienter og helsepersonell at vi i dag kan innføre åtte nye metoder. Vi er tilfreds med at vi kommer fram til avtaler som gjør at prisen står i rimelig forhold til nytten, slik at vi oppfyller prioriteringskriteriene – og at innføringen ikke går utover andre pasientgrupper i for stor grad, sier Rootwelt.

 

Morfintabletter én gang i døgnet i LAR-behandling

I tillegg til lymfekreftmedisinen Yescarta (axicabtagene ciloleucel), kreftmedisinen Opdivo (nivolumab) til spiserør- og blærekreft og brystkreftmedisinene Lynparza (olaparib) og Keytruda (pembrolizumab), innføres morfintabletter som tas én gang i døgnet, i LAR-behandling. Dupixent (dupilumab) kan brukes ved alvorlig eksem hos barn helt ned til et halvt års alder. Og i behandling av plakkpsoriasis er det nå innført en ny type JAK-hemmer, Sotyktu (deukravacitinib).

– Nå kan pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ta tabletter én gang i døgnet. Det betyr mye for hverdagen deres, for de må ofte møte opp for å få tabletten. Det innebærer også at flere kan ta dette i bruk. Det er gledelig, sier Rootwelt.

 

Arne Vassbotn ny brukerrepresentant

Det ble også klart at Nye metoder får en ny brukerrepresentant. Arne Vassbotn, som til vanlig sitter i det regionale brukerutvalget i Helse Nord. Han tar over etter Knut Georg Hartviksen.

–  Å styrke brukermedvirkning er en av satsingsområdene i vår nye strategi for Nye metoder, og vi er veldig glade for å få med Arne Vassbotn her. Han vil tilføre oss verdifull kunnskap og innsikt, sier Rootwelt.

Les om hvordan brukermedvirkningen styrkes i egen nyhetssak: Økt brukermedvirkning i Nye metoder: Slik blir pasientene hørt

 

Oversikt over alle beslutningene

Se hele protokollen med alle beslutninger og begrunnelser: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Oversikt over saksliste med metodevurderingene: Beslutningsforum for nye metoder 28. august 2023

Lurer du på noe om Beslutningsforum eller Nye metoder? Se Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforum

 

Fakta om Nye metoder

 • Nye metoder er et prioriteringssystem o​g skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til nye metoder og legemidler, som er dokumentert trygge og effektive, så tidlig som mulig.
 • Alle - både fageksperter, interesseorganisasjoner, pasienter, legemiddelfirma og andre, kan komme med innspill til nye metoder som skal vurderes.
 • Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke. Det er flere ulike aktører, som fageksperter i sykehusene, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp og brukerrepresentanter, som bidrar, slik at grunnlaget blir best mulig.
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier som Beslutningsforum følger. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no  
 • Beslutningsforum må sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper. Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Derfor må det vurderes om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg bisitter flere aktører - inkludert to brukerrepresentanter, SLV, FHI, Sykehusinnkjøp – de månedlige møtene. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

 

Slik er ansvarsfordelingen og saksgangen i Nye metoder​

  • Leverandører kan sende inn anmodning om vurdering av legemidler eller forslag om vurdering av andre metoder, og leverer dokumentasjon til metodevurderinger.
  • Bestillerforum går igjennom innkomne anmodninger og forslag, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Beslutningstagere i Bestillerforum er de fire regionale fagdirektørene i de regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet. Det er også andre aktører til stede i møtene, for å belyse sakene innen sine ansvarsområder: brukerrepresentanter, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk (SLV), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp HF.
  • Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
  • Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  • Resultatet legges fram for Beslutningsforum, der de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten. Men også her er det flere aktører med på møtene, for å belyse sine ansvarsområder – som brukerrepresentanter, SLV, Sykehusinnkjøp, FHI og Helsedirektoratet.