logo Nye metoder

Beslutningsforum 29. august: Ja til Blenrep og syv andre legemidler

14 metoder var oppe til vurdering i Beslutningsforum 29. august. Der ble det blant annet et ja til legemiddelet belantamabmafodotin (Blenrep), en medisin for benmargskreft. Totalt ble det ja til åtte legemidler og nei til seks.

Publisert 29.08.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

Legemiddelet belantamabmafodotin (Blenrep) var oppe til en revurdering, etter at legemiddelet fikk nei før sommeren.

– Vi er tilfreds med at vi nå har en avtale om Blenrep i tråd med prioriteringskriteriene, som gjør det mulig å tilby denne behandlingen i Norge. Et bedre pristilbud gjør at vi kan innføre behandlingen til en langt lavere kostnad – som igjen kommer andre pasienter til gode, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest RHF.

Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. september 2022.

 

Nei til selperkatinib (Retsevmo)

Blant de seks metodene som fikk nei i møtet er selperkatinib (Retsevmo), som var oppe til vurdering med tre indikasjoner innenfor avansert skjoldbruskkjertelkreft og lungekreft.

– Dette er et legemiddel vi gjerne vil innføre, men prisen er dessverre fortsatt for høy. Leverandør har ikke dokumentert at selperkatinib (Retsevmo) har bedre effekt enn dagens behandling, som kan forsvare den betydelig høyere prisen. Vi ønsker videre dialog med firmaet, og Sykehusinnkjøp gjenopptar forhandlingene. Vi håper det kommer en løsning på dette så snart som mulig, sier Bryne.

I Sverige og Skottland har de også sagt nei, og det er heller ikke anbefalt i England. Danmark har sagt ja.

 

Oversikt over alle beslutningene

Det ble til sammen tatt stilling til 14 metoder mandag 29. august. I tillegg inneholder sakslisten to metoder med presisering av tidligere beslutninger og referatsaker fra interregionalt fagdirektørmøte. Beslutningene med begrunnelse finner du her.

Oversikt over alle sakene finner du her.

Fakta om Nye metoder

 • Nye metoder er et prioriteringssystem. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fagfolk på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Her er ansvarsfordelingen i systemet rundt Nye Metoder:
  • Statens legemiddelverk utfører metodevurderingen.
  • Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  • Utredningen fra Statens legemiddelverk og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.
  • Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om legemiddelet kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.