logo Nye metoder

Beslutningsforum: Avtaleverk for avanserte terapier er klart

Beslutningsforum har mandag 20. juni tatt stilling til et avtaleverk for legemidler til gen- og celleterapier. Dette skal gjelde for avtalene om gen- og celleterapier som blir behandlet i Nye metoder framover.

Publisert 20.06.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

– Vi vet at det kommer en rekke gen- og celleterapier i framtiden. Da er det viktig at vi sørger for at prosessene kan gå raskest mulig. Målet med avtaleverket er å bidra til at pasienter får raskere tilgang til behandling, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.

Så langt har standardvilkårene fra den enkelte leverandør dannet utgangspunktet for forhandlingene, i stedet for en standard mal med bakgrunn i regelverket for offentlige anskaffelser og norsk lov. Dette har resultert i at det har tatt lang tid å få på plass nødvendige avtaler. I noen saker har prosessen tatt over 300 dager, sammenliknet med gjennomsnittlig saksbehandlingstid på i underkant av 100 dager.

Vil bidra til raskere tilgang

Sykehusinnkjøp HF har tatt initiativ til å utarbeide avtaleverket. Dette er gjort i tett dialog med Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Sykehusapotekene HF (SAHF), som er det behandlingssentre og sykehusapotek som så langt har hatt mest erfaring med gen- og celleterapier.

Samarbeid med Sverige og Danmark

Flere av standardvilkårene i avtaledokumentene er laget i samarbeid med søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige. Landene har utvekslet erfaringer og hatt dialog om avtaledokumenter, for å identifisere områder som kan håndteres på en mer effektiv og ensartet måte. Hvert enkelt land vil jobbe videre med egne avtaler, men har identifisert områder og krav som det er enighet om i landene. Eksempler på dette er blant annet krav til personvern og transport og import av legemidlene.  

Likebehandling av leverandører

Avtaleverket vil også bidra til likebehandling av leverandører. Det har vært dialogmøter med Legemiddelindustrien (LMI), som har gitt konstruktive forbedringsforslag og innspill til avtaleverket.

Oversikt over alle beslutningene

Det ble til sammen tatt stilling til ni metoder mandag 20. juni – i tillegg til blant annet avtaleverket rundt gen- og celleterapi. Her finner du beslutningene (link til protokoll).

Oversikt over alle sakene finner du her.

Faktaboks

  • Nye metoder er et prioriteringssystem. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.   
  • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusene skal prioritere i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: Meld. St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
  • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper. 
  • Prinsipper for prioritering sikrer en likeverdig og rettferdig fordeling på tvers av pasientgrupper i helsetjenesten. Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.