logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 23. oktober 2023

Beslutningsforum for nye metoder behandlet seks metoder på møtet 23. oktober 2023. Fem metoder var legemidler og en metode av kategorien medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Protokollen er publisert

Publisert 20.10.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25 september 2023
 • ID2021_139 Triklosanbelagte suturer til forebygging av infeksjoner i operasjonsområde – en fullstendig metodevurdering. Lenke til metodeside
 • ID2020_044 Kaliumsitrat, kaliumhydrogenkarbonat (Sibnayal) til behandling av distal renal tubulær acidose (dRTA) hos voksne, ungdommer og barn fra ett år og eldre. Lenke til metodeside
 • ID2021_129 Krizotinib (Xalkori) som monoterapi til barn og ungdom (≥6 til <18 år) med:
  1. tilbakevendende eller refraktært systemisk ALK-positiv anaplastisk storcellet lymfom, eller
  2. tilbakevendende eller refraktær ALK-positiv ikke-resekterbar myofibroblastisk tumor.                      Lenke til metodeside
 • ID2020_111 Tafasitamab (Minjuvi) i kombinasjon med lenalidomid, etterfulgt av tafasitamab monoterapi, til behandling hos voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) - ny pris. Lenke til metodeside
 • ID2022_124 Pegunigalsidase alfa (Elfabrio) til langsiktig enzymerstatningsbehandling hos voksne pasienter med en bekreftet diagnose av Fabrys sykdom (mangel på alfa-galaktosidase) - ny pris. Lenke til metodeside
 • ID2019_050 Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling hos voksne over 18 år, som har samtykket til behandling av sin opioidavhengighet – ny pris. Lenke til metodeside
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  


Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no