logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 28. august 2023

Beslutningsforum for nye metoder behandlet 13 metoder på møtet 28. august. Alle metodene var legemidler. I tillegg behandlet Beslutningsforum forslag til ny brukerrepresentant i Nye metoder. Protokollen er publisert.

Publisert 26.08.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. juni 2023
 • ID2021_081 Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av voksne med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom (MIUC) med PD-L1 utrykk ≥ 1% med høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått radikal reseksjon av MIUC. Lenke til metodeside
 • ID2021_136 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med fluoropyrimidin- og platinabasert kombinasjonskjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med inoperabel, avansert, tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i øsofagus med PD-L1-ekspresjon i tumorceller ≥1 %. Lenke til metodeside
 • ID2021_112 Olaparib (Lynparza) som monoterapi eller i kombinasjon med endokrin behandling til adjuvant behandling av voksne med kimbane BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, og som tidligere har blitt behandlet med neoadjuvant eller adjuvant kjemoterapi. Lenke til metodeside
 • ID2021_131 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi som neoadjuvant behandling, etterfulgt som monoterapi som adjuvant behandling etter kirurgi, til behandling hos voksne med lokalavansert eller tidlig stadium trippel-negativ brystkreft med høy risiko for tilbakefall. Lenke til metodeside
 • ID2022_020 Axikabtagenciloleucel (Yescarta) til behandling av voksne pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) og høygradig B-cellelymfom (HGBL) som får tilbakefall innen 12 måneder etter fullføring av, eller som er refraktære overfor, førstelinje kjemoimmunterapi. Lenke til metodeside
 • ID2022_073 Darolutamid (Nubeqa) til menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling. Lenke til metodeside
 • ID2022_113 Teclistamab (Tecvayli) til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling. Lenke til metodeside
 • ID2021_046 Odeviksibat (Bylvay) til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase (PFIC) hos pasienter på 6 måneder eller eldre. Lenke til metodeside
 • ID2022_052 Deukravacitinib (Sotyktu) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk behandling. Lenke til metodeside
 • ID2022_124 Pegunigalsidase alfa (Elfabrio) til langsiktig enzymerstatningsbehandling hos voksne pasienter med en bekreftet diagnose av Fabrys sykdom (mangel på alfa-galaktosidase). Lenke til metodeside
 • ID2021_070 Avakopan (Tavneos), i kombinasjon med et rituksimab- eller cyklofosfamidregime, til behandling av voksne pasienter med alvorlig, aktiv granulomatose med polyangiitt (GPA) eller mikroskopisk polyangiitt (MPA). Lenke til metodeside
 • ID2022_110 Langtidsvirkende morfintabletter med 24 timers virketid til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Lenke til metodeside
 • ID2023_059 Dupilumab (Dupixent) til behandling av barn fra 6 måneder til 6 års alder med alvorlig atopisk dermatitt. Lenke til metodeside
 • Ny brukerrepresentant til Beslutningsforum
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no