logo Nye metoder

Beslutningsforum har vurdert covid-19-legemidler

I Beslutningsforums møte 14. februar ble det vurdert fem legemidler til behandling av pasienter med covid-19 i spesialisthelsetjenesten.

Publisert 14.02.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​​​​

– På grunn av de spesielle omstendighetene har vi ønsket å handle raskt. Situasjonen krever at vi må treffe beslutninger på begrenset dokumentasjon og et tidligere tidspunkt enn det som vanligvis kreves i andre saker, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest RHF.

 

Bestillerforum for nye metoder har konkludert med at det er behov for alternative prosesser for å innføre metoder i en beredskapssituasjon, slik som den pågående koronapandemien er. Saken ble fremmet i Beslutningsforum på grunn av dette behovet for avklaringer i pandemien.

 

Sotrovimab kan innføres

Sotrovimab innføres til bruk for behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten etter prioriteringer fastsatt av fagdirektørene i de regionale helseforetakene, da det er begrenset tilgang på legemiddelet. Prioriteringene er gjort på bakgrunn av anbefalinger og dialog med det infeksjonsmedisinske interregionale fagmiljøet.

  • Sotrovimab (Xevudy): Sotrovimab fester seg til spike-proteinet på overflaten av koronaviruset, og hindrer viruset i å bevege seg inn i kroppens celler og forårsake infeksjon. Det gis som infusjon.

Fire andre legemidler innføres

I tillegg til sotrovimab kan disse legemidlene tas i bruk i behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten:

  • Anakinra (Kineret): Virkestoffet blokkerer aktiviteten av interleukin-1 (IL-1), et signalstoff som er involvert i kroppens immunforsvar. Anakinra kan redusere betennelse og vevsskade som kan oppstå ved alvorlig covid-19 sykdom. Anakinra gis som subkutan injeksjon.
  • Tocilizumab (RoActemra): Dette er et immundempende legemiddel, som blokkerer aktiviteten til interleukin-6 (IL-6) - et signalstoff som er involvert i kroppens immunforsvar ved betennelse. Virkestoffet bidrar til å redusere betennelse og vevsskade som kan oppstå ved alvorlig covid-19-sykdom. RoActemra gis som subkutan injeksjon eller infusjon.
  • Baricitinib (Olumiant): Virkestoffet blokkerer enzymene som kalles Janus kinase (JAK), som spiller en viktig rolle i immunprosessen som fører til betennelse. Det antas at virkestoffet også kan redusere betennelse og vevsskade ved alvorlig covid-19 sykdom.
  • Remdesivir (Veklury): Dette er et antiviralt legemidde og virker ved å hemme produksjonen av virusets arvemateriale (RNA) og på den måten hindre at koronaviruset formerer seg. Remdesivir gis som infusjon.


Rekonvalesensplasma skal ikke skal brukes

Beslutningsforum har også besluttet at rekonvalesensplasma ikke skal brukes til pasienter med påvist covid-19 som behandles i spesialisthelsetjenesten. Dette bygger på at Verdens helseorganisasjon, WHO, fraråder i sine retningslinjer å behandle personer som er syke med covid-19, med rekonvalesensplasma. 16 studier med totalt 16 236 pasienter viser at behandlingen innledningsvis virket lovende, men på nåværende tidspunkt er funnene at behandlingen verken reduserer dødeligheten eller behovet for behandling med respirator. I tillegg er behandlingen kostbar og tidkrevende.

 

Kan vurderes på nytt

Bruken av legemidler ved covid-19 vil være betinget av forsyningssituasjonen, logistiske forhold ved intravenøs behandling, at flere av legemidlene benyttes ved andre sykdommer og at det må gjøres prioriteringer ved en mangelsituasjon. I tillegg er dokumentasjonen mangelfull og det er begrensede helseøkonomiske vurderinger.

 

Helsedirektoratet har også satt i gang et arbeid for å utvikle faglige råd for legemiddelbehandling ved covid-19. Beslutningsforum vil fortsette den gode dialogen med Helsedirektoratet og revidere beslutningene når dette arbeidet er ferdigstilt.

 

Det er forventet at det vil komme mange legemidler for behandling av covid-19 framover.

​ 

Faktaboks:

  • Nye metoder er et prioriteringsverktøy. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Stortinget har fastsatt tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: Meld. St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
  • Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre.
  • Den økonomiske rammen er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.