logo Nye metoder

Beslutningsforum innfører rammeverk for prisavtaler

Beslutningsforum for nye metoder besluttet 22. juni 2020 at det skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler

Publisert 24.06.2020
Sist oppdatert 15.11.2023
 • Innkjøpsavtaler som de regionale helseforetakene inngår som følge av en beslutning
  i Beslutningsforum skal som hovedregel baseres på flat rabatt, men det etableres et
  rammeverk for unntaksvis bruk av alternative prisavtaler.
 • Sykehusinnkjøp HF kan etter forhåndsgodkjenning av fagdirektørene i RHF-ene ta
  initiativ til å utarbeide enkle avtaleforslag, slik som pris-volum-modeller. Avtaler
  som kan være mer kompliserte å håndtere, f.eks. registrering av behandling eller
  etablering av start- og stoppkriterier for behandling må forhåndsgodkjennes av
  Beslutningsforum for nye metoder før Sykehusinnkjøp kan igangsette forhandlinger.
 • Beslutningsforum for nye metoder gir sin tilslutning til rammeverk for alternative
  prisavtaler, gitt endringen om at alternative prisavtaler skal forhåndsgodkjennes før
  de bringes inn i forhandlingene.

Rammeverket trer i kraft fra 23. juni 2020. Du kan lese rammeverket her. For mer informasjon om beslutningen, se her.

 

Sykehusinnkjøp HF vil arrangere informasjonsmøte om denne saken. Informasjon vil bli lagt ut på sykehusinnkjop.no