logo Nye metoder

Bestillerforum 13. februar 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 16.02.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​​​​​​​​

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble b​​ehandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det åtte metoder som ble behandlet, seks​ ​av typen Legemidler, en av typen Prosedyrer og organisatoriske tiltak og en​ av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler

 • Forslag: ID2023_006 Ataluren (Translarna) til behandling av duchenne muskeldystrofi som resultat av nonsense-mutasjon i dystrofingenet, hos ambulatoriske pasienter over 2 år. Forslag om oppdatering av metodenavn i henhold til godkjent indikasjon og revurdering av ID2019_062
 • Forslag: ID2023_011 Venetoklaks i kombinasjon med kladribin, cytarabin og azacitidin som førstelinjebehandling av akutt myelogen leukemi (AML) for eldre som ikke er aktuell for intensiv kjemoterapi.
 • Forslag: ID2023_013 Esketamin (Spravato) ved behandlingsresistent depresjon. Revurdering av ID2019_116.​
 • Metodevarsel: ID2023_015 Epkoritamab til behandling av voksne med residivert/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (R/R DLBCL) hvor hematopoetisk stamcelletransplantasjon har mislyktes eller er uegnet.
 • Metodevarsel: ID2023_016 Alpelisib til behandling av barn og voksne med alvorlige manifestasjoner av PIK3CA-relatert overvekstsyndrom.
 • ​​Metodevarsel: ID2023_017 Trastuzumabduokarmazin til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv brystkreft.

Prosedyrer og o​​rganisatoriske tiltak

 • Metodevarsel: ID2023_010 E-konsultasjoner ved behandling av kroniske sår.​

Medisinsk utstyr, diag​nostikk og tester

 • Metodevarsel: ID2023_012​ Magnetisk deteksjon av vaktpostlymfeknuter ved brystkreft ved hjelp av et magnetisk sporstoff (Magtrace) og en magnetisk sensor (Sentimag).

Oppdaterte oppdra​g

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​​​​

 • ID2022_099 Alfa1-antitrypsin (Respreeza) som​ vedlikeholdsbehandling for å bremse progresjonen av emfysem hos voksne med dokumentert alvorlig α1-proteinasehemmermangel (f.eks. genotypene PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Pasienten skal være under optimal behandling og vise tegn på progressiv lungesykdom og være vurdert av helsepersonell med erfaring med behandling av α1-proteinasehemmermangel. 

 • ID2022_130 Alfa1-antitrypsin (Prolastina) vedlikeholdsbehandling for å bremse progresjonen av emfysem hos voksne med dokumentert alvorlig α1-proteinasehemmermangel (f.eks. genotypene PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Pasienten skal være under optimal behandling og vise tegn på progressiv lungesykdom og være vurdert av helsepersonell med erfaring med behandling av α1-proteinasehemmermangel​​.

 • ID2019_106 Pexidartinib til behandling av kjempecelletumor i seneskjede.

 • ID2022_059 Bardoksolonmetyl til behandling av kronisk nyresykdom ved Alports syndrom​.

 • ID2021_081 Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av voksne med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom med PD-L1 utrykk ≥ 1% med høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått cystektomi.
 • ID2021_112 Olaparib (Lynparza) som monoterapi eller i kombinasjon med endokrin behandling til adjuvant behandling av voksne pasienter med kimbane BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, og som tidligere har blitt behandlet med neoadjuvant eller adjuvant kjemoterapi.

Andre saker

 • Bestillerforum røftet prioritering av saker hos Statens legemiddelverk og henviste til sak 026-22 i Bestillerforum 20. juni 2022 (sak 029-23 og 030-23).​​
 • Bestillerforum for nye metoder ble orientert om status for ID2020_031 Spinraza til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos voksne pasienter (sak 032-23).
 • Bestillerforum fikk en kort orientering om status for ID2019_074 Legemidler til behandling av relapserende, remitterende myelomatose (sak 035-23).
 • Det ble orientert om Årsrapport for Nye metoder. Rapporten skal behandles i Beslutningsforum i mars (sak 036-23).
 • Bestillerforum drøftet rapporten Brukermedvirkning i nye metoder - oppfølging av oppdrag fra HOD. Rapporten skal behandles i Beslutningsfo rum i mars (se sak 037-23). 
 • Bestilleforum ble orientert om arbeidet med oppfølging etter evalueringen og fikk en status fra de tre arbeidsgruppene som følger opp tiltakene fra rapporten Raskere saksbehandling for legemidler i nye metoder (sak 038-23).​Protokoll

Saksdokumenter​ og foreløpig protokoll​​ fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nelse-sorost.no.