logo Nye metoder

Bestillerforum 19. juni 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 22.06.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble b​​ehandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det seks metoder som ble behandlet, tre ​av typen Legemidler, en av typen Prosedyrer og organisatoriske tiltak og to​ av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler

 • Forslag: ID2023_059 Dupilumab (Dupixent) til behandling av barn (0,5 til 6 års alder) med alvorlig atopisk dermatitt. Aldersutvidelse.

 • Forslag: ID2023_060 Buprenorfin (Espranor) til behandling av opioidavhengighet. Smeltetablett.

 • Anmodning: ID2023_072 Momelotinib (Omjjara) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

 • Forslag: ID2023_049 Selvledet kognitiv imaginær meditasjon (SIM) for stressmestring, økt trivsel og økt arbeidskapasitet blant helsepersonell.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Forslag: ID2023_048 Pacemaker uten elektroledning til behandling av atrieflimmer og bradykardi. Revurdering av ID2016_042.

 • Metodevarsel: ID2023_047 Magnetisk resonans (MR)-veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd til behandling av essensiell tremor, nevropatiske smerter (nevralgi) og Parkinsons sykdom. Oppdatert metodevarsel ID2016_007.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2022_125 Daprodustat til behandling av voksne med anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom.

 • ID2021_115 Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) til behandling av voksne pasienter som er 26 år eller eldre, med residiverende eller refraktær B prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL).

 • ID2020_063 Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) til behandling av voksne med residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL) etter to eller flere runder med systemisk behandling inkludert en Brutons tyrosinkinase-hemmer (BTK-hemmer).

 • ID2022_004 Teduglutid (Revestive) til behandling av kort tarm-syndrom hos pasienter fra 4 måneders korrigert alder (corrected gestational age) og eldre.

 • ID2022_136 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

 • ID2021_062 Selumetinib (Koselugo) til behandling av symptomatiske inoperable pleksiforme nevrofibromer (PN) hos pediatriske pasienter med nevrofibromatose type 1 (NF1) i alderen 3 år og eldre.

 • ID2021_081 nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av voksne med muskelinvasivt urotelialt karsinom (MIUC) med PD-L1-ekspresjon i tumorceller som har høy risiko for tilbakefall etter å ha gjennomgått radikal reseksjon av MIUC

 • ID2021_129 krizotinib (Xalkori) som monoterapi til behandling av barn og ungdom (≥6 til<18 år) med: - tilbakevendende eller refraktært systemisk anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv anaplastisk storcellet lymfom (ALCL), -tilbakevendende eller refraktær ALK-positiv ikke-resekterbar myofibroblastisk tumor (IMT).

Avbestilte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det besluttet å avbestille oppdragene til flere metoder der firma ikke har levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre en metodevurdering. Sakene vil bli sendt til de regionale helseforetakene som forbereder til beslutning. Dette gjelder følgende metoder:

 • ID2021_117 Somatrogon til behandling av veksthormonmangel hos barn.

 • ID2017_068 Rucaparib (Rubraca) til behandling av eggstokkreft.

 • ID2018_080 Rucaparib (Rubraca) til behandling av platinumsensitiv eggstokkreft.

 • ID2021_097 Inebilizumab til behandling av voksne med neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser. 

 • ID2021_106 vokselotor til behandling av hemolytisk anemi hos pasienter 12 år og eldre med sigdcellesykdom.

 • ID2021_065 Lonapegsomatropin til behandling av veksthormonmangel hos barn.

 • ID2019_131 Glasdegib (Daurismo) til behandling av akutt myelogen leukemi (AML).
 • ID2021_055 Ripretinib til behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor. 

 • ID2017_080 Padeliporfin i fotodynamisk terapi som førstelinjebehandling av lokalisert prostatakreft.

 • ID2021_027 Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi) til behandling av storcellet B-cellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), primært mediastinalt storcellet Bcellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) etter to eller flere linjer med systemisk behandling.

Andre saker

 • Bestillerforum drøftet og ga oppdrag om metodevurdering av Kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling ved diabetes type I (ID2023_074) og diabetes type II (ID2023_075) (se sak 105-23 og 106-23).
 • Bestillerforum ble orientert om oppfølging av arbeidet med Raskere saksbehandling i Nye metoder - tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet (se sak 113-23).
 • Bestillerforum ble orientert om at strategien for videreutvikling av Nye metoder ble behandlet på Beslutningsforums møte tidligere samme dag. Strategien ble godkjent i Beslutningsforum med noen mindre endringer, og skal sendes til Helse- og omsorgsdepartementet før sommeren (se sak 114-23).

 • Bestillerforum fikk en orientering om arbeidet med oppfølging av rapport om unntaksordningen (sak 115-23).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter blir publisert og foreløpig protokoll fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.