logo Nye metoder

Bestillerforum 20. mars 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 24.03.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble b​​ehandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det 15 metoder som ble behandlet, 13 ​av typen Legemidler, en av typen Prosedyrer og organisatoriske tiltak og en​ av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler

 • ​Forslag: ID2023_014 Sotorasib (Lumykras) som monoterapi til behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS G12C-mutasjon og progresjon etter minst 1 tidlig​ere linje med systemisk behandling. (Se sammen med ID2021_108)

 • ​Forslag: ID2023_018​ Isatuksimab til behandling av residiverende refraktær myelomatose.

 • Metodevarsel: ID2023_022 Abatacept (Orencia) til profylaktisk behandling av akutt transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) hos voksne og barn.

 • ​​Metodevarsel: ID2023_023 Decitabin og cedazuridin (fiksert dose i en tablett) til behandling av voksne med akutt myelogen leukemi (AML).

 • Metodevarsel: ID2023_024 Leriglitazon behandling av cerebral progresjon og myeloneuropati hos voksne menn med adrenoleukodystrofi (ALD).

 • Metodevarsel: ID2023_025 Melfalanflufenamid (Pepaxti) i kombinasjon med deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst to tidligere behandlingslinjer og hvor sykdommen er refraktær overfor lenalidomid og forrige behandlingslinje.

 • Metodevarsel: ID2023_026 Sacituzumabgovitekan (Trodelvy) til behandling av inoperabel eller metastatisk HR+, HER2-negativ brystkreft hos voksne som tidligere har mottatt endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger for metastatisk sykdom.

 • Metodevarsel: ID2023_027 Sparsentan til behandling av primær immunglobulin A (IgA)-nefropati.

 • Metodevarsel: ID2023_029 Pegzilarginase til behandling av ARG1-mangel (arginasemangel).

 • Metodevarsel: ID2023_030 Masitinib i kombinasjon med riluzol til behandling av voksne med amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

 • Metodevarsel: ID2023_031 Rezafungin til behandling av invasiv candidiasis.

 • Metodevarsel: ID2023_035​ Kvizartinib til behandling av FLT3-ITD-positiv akutt myelogen leukemi (AML).

 • Metodevarsel: ID2023_007 Krisantaspase som del av et kjemoterapeutisk regime til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoblastlymfom (LBL) hos voksne og barn som har utviklet hypersensitivitet for eller stille inaktivering av asparaginase fra E. coli-bakterier.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

 • Metodevarsel: ID2023_019 Epidural ryggmargsstimulering til behandling av kronisk, radikulær smerte i korsrygg.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Metodevarsel: ID2023_020 Digitalt thoraxdren med innebygget overvåkingssystem til bruk i og utenfor sykehus (under transport) hvor behandling med thoraxdren er indisert  (eks. på produkt Thopaz+)

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres eller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​​​​

 • ID2023_012 Magnetisk deteksjon av vaktpostlymfeknuter ved brystkreft ved hjelp av et magnetisk sporstoff (Magtrace) og en magnetisk sensor (Sentimag).

 • ID2020_093 Tester som påviser endringer i RET-genet til bruk i forbindelse ved oppstart og valg av legemiddelbehandling ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og kreft i skjoldbruskkjertel. 

 • ID2020_041 Bulevertide til behandling av kronisk hepatitt D hos voksne pasienter med kompensert leversykdom som er HDV-RNA positive i plasma (eller serum).​

 • ID2021_096 Enfortumab vedotin (Padcev) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelial kreft som tidligere har fått platinabasert kjemoterapi og en programmert celledød-protein-1- eller programmert celledød-ligand 1-​hemmer. 

 • ID2020_042 Esketamin (Spravato) i kombinasjon med oral antidepressiv behandling til voksne med en moderat til alvorlig episode av klinisk depresjon, som akutt korttidsbehandling for rask reduksjon av depressive symptomer, som basert på klinisk vurdering utgjør en psykiatrisk nødsituasjon.

 • ID2022_009 Tebentafusp som monoterapi til behandling av humant leukocyttantigen (HLA)-A*02:01-positive voksne pasienter med ikke-resektabelt eller metastatisk uvealt melanom.

 • ID2021_143 Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti) til behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling.

 • ID2022_033 Brentuksimabvedotin (Adcetris) til behandling av CD30+ Mycosis fungoides eller primært kutant anaplastiskt storcellet T-cellelymfom som mottatt minst en systemisk tidligere behandling.

Andre saker

 • Folkehelseinstituttet orienterte om arbeidet med den fullstendige metodevurderingen av legemidler ved relapserende, remitterende myelomatose (RRMM) (ID2019_072). Folkehelseinstituttet har utarbeidet en metodevurdering. Bestillerforum utkvitterte metodevurderingen og den sendes til de regionale helseforetakene (se sak 058-23). 
 • Bestillerforum fikk en orientering fra Folkehelseinstituttet om status for tre oppdrag om metodevurdering av robotassistert kirurgi til bruk ved henholdsvis prostatektomi (ID2022_131), hysterektomi (ID2022_132) og proktektomi (ID2022_133) (se sak 059-23).
 • Bestillerforum for nye metoder drøftet utkast til strategi for videreutviklingen av Nye metoder og innspill som er kommet til arbeidet med denne (sak 061-23).

 • Bestillerforum ble orientert om arbeidet med oppfølging etter evalueringen og om at overgangen til anmodning om vurdering av legemidler er fastsatt til mai 2023. Statens legemiddelverk orienterte om at de i den forbindelse avvikler metodevarslingsfunksjonen fra samme tidspunkt (se sak 061-23).

Protokoll

Saksdokumenter og foreløpig protokoll fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.