logo Nye metoder

Bestillerforum 22. mai 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 25.05.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble b​​ehandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det 12 metoder som ble behandlet, 11 ​av typen Legemidler og en​ av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler

 • Forslag: ID2023_037 Metoksyfluran (Penthrox) som akutt smertelindring ved moderate til sterke smerter som følge av traume hos voksne som er ved bevissthet.

 • Forslag: ID2023_038 Normalt humant immunglobulin (Cuvitru) som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.

 • Forslag: ID2023_039 Normalt humant immunglobulin (Hizentra PFS) som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi. PFS =pre-filled syringes/ferdigfylt sprøyte.

 • Metodevarsel: ID2023_050 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av voksne med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) etter tidligere systemisk behandling.

 • Metodevarsel: ID2023_051 Elacestrant til behandling av postmenopausale kvinner og menn med avansert eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ brystkreft.

 • Metodevarsel: ID2023_052 Talquetamab til behandling av voksne med tilbakevendende og refraktær myelomatose, som har mottatt minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff.

 • Metodevarsel: ID2023_054 Dabrafenib og trametinib i kombinasjon til behandling av gliom hos barn over 1 år.

 • Metodevarsel: ID2023_055 Nivolumab (Opdivo) som adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av stadium IIB-C melanom.

 • Metodevarsel: ID2023_056 Leniolisib til behandling av aktivert fosfoinositid 3-kinase delta syndrom (APDS).

 • Metodevarsel: ID2023_057 Zilukoplan (Zilbrysq) til behandling av generalisert myasthenia gravis hos voksne.

 • Metodevarsel: ID2023_058 Lebrikizumab til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom over 12 år.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Metodevarsel: ID2023_046 Utstyr til bruk ved hastekeisersnitt for å stabilisere og beskytte barnets hode (eks. på utstyr Fetal Pillow).

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres eller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​​​​

 • ID2017_101 Emtricitabin/tenofovirdisoproksilfumarat (Truvada) som pre-eksposisjonell profylakse (PrEP) mot HIV-infeksjon.
 • ID2021_131 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi som neoadjuvant behandling, etterfulgt som monoterapi som adjuvant behandling etter kirurgi til behandling hos voksne med lokalavansert eller tidlig stadium trippel-negativ brystkreft med høy risiko for tilbakefall.
 • ID2022_020 Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av voksne pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) og høygradig B-cellelymfom (HGBL) som får tilbakefall innen 12 måneder etter fullføring av, eller som er refraktære overfor, førstelinje kjemoimmunterapi.
 • ID2022_043 Tezspire er indisert som tillegg til vedlikeholdsbehandling hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre med alvorlig astma som er utilstrekkelig kontrollert til tross for høye doser inhalasjonskortikosteroider i tillegg til et annet legemiddel for vedlikeholdsbehandling.

 

Andre saker

 • Bestillerforum ble orientert om status for oppfølging av oppdragene fra HOD etter evalueringen. Blant annet ble det orientert om at det er sendt en status til Helse- og omsorgsdepartementet om arbeidet med oppfølging etter evalueringen Se også artikkelen Videreutvikling av Nye metoder - oppfølging etter evalueringen. 

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter blir publisert og foreløpig protokoll fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.