logo Nye metoder

Bestillerforum 23. oktober 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 27.10.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet


Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det syv metoder som ble behandlet, alle ​av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler - vurdering

 

 • ID2023_076 Diazepam (Valtoco) til akuttbehandling av generaliserte tonisk-kloniske (GTK) anfall. Nesespray
 • ID2023_077 Tofersen (Qalsody) til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) hos voksne med en  mutasjon i SOD1-genen.

 • ID2023_081 Letermovir (Prevymis) som profylakse mot cytomegalovirus (CMV)-sykdom hos CMV-seronegative voksne som har mottatt nyretransplantat fra CMV-seropositiv donor [D+/R-]

 • ID2023_082 Dostarlimab (Jemperli) i kombinasjon med kjemoterapi for behandling av tilbakevendende eller fremskreden dMMR/MSI-H endometriekreft.

 • ID2023_083  Emicizumab (Hemlibra) som rutineprofylakse ved alvorlig hemofili A uten antistoff mot faktor VIII der behandling med FVIII er vurdert som uegnet eller der effekt av behandling med FVII er utilstrekkeligsjon i SOD1-genen.

 • ID2023_086 Bimatoprost (Durysta) for reduksjon av intraokulært trykk (IOP) hos voksne med åpenvinklet glaukom eller okulær hypertensjon som er uegnet for topiske IOP-senkende medisiner. Intrakameralt implantat.

Legemidler - revurdering

 • ID2021_038 Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres, enten fordi indikasjonen til et legemiddel er justert eller fordi oppdragstypen er endret. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 

 • ID2017_042 Pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med deksametason ved myelomatose for behandling av pasienter som har fått minst to tidligere behandlingsregimer, inkludert både lenalidomid og bortezomib.

 •  ID2022_137 Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIB og IIC.

 • ID2021_045 Vosoritid (Voxzogo) til behandling av akondroplasi hos pasienter som er 2 år og eldre, der epifysen ikke er lukket. Diagnosen akondroplasi skal bekreftes ved hensiktsmessig genetisk testing.

 • ID2022_055 Loncastuximab tesirine (Zynlonta) til behandling av voksne med residiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og høygradig B-cellelymfom (HGBL) etter to eller flere linjer med systemisk behandling.

   

Avbestilte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet gjelder det følgende:

 • ID2020_069 Obetikolsyre (Zetkayos – Hepjuvo) til behandling av ikke-alkoholisk steatohepatitt.

Andre saker

 • Bestillerforum fikk fremlagt en kartlegging fra Folkehelseinstiuttet for ID2022_140 Bærbart EKG-utstyr til diagnostikk av atrieflimmer hos voksne (se sak 160-23).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og foreløpig protokoll fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.