logo Nye metoder

Bestillerforum 24. april 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 28.04.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble b​​ehandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det ti metoder som ble behandlet, åtte ​av typen Legemidler, en av typen Prosedyrer og organisatoriske tiltak og en​ av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. En metode ble utsatt til senere møte. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler

 

 • Forslag: ID2023_034​ Pirfenidon til behandling av progressiv lungefibrose av ikke-ideopatisk type (non-IPF). Off-label bruk.​​​

 • Forslag ID2023_036 Eculizumab (Soliris) til behandling av akutt trombotisk mikroangiopati hvor plasmaferese ikke er egnet behandling.

 • Metodevarsel: ID2023_028 Ritlecitinib til behandling av alvorlig flekkvist håravfall (alopecia areata) hos pasienter fra 12 år.

 • Metodevarsel: ID2023_041 Selperkatinib (Retsevmo) til førstelinjebehandling av pasienter fra 12 år med avansert RET-fusjonspositiv skjoldbruskkjertelkreft.

 • Metodevarsel: ID2023_042 Selperkatinib (Retsevmo) til behandling av voksne med avanserte eller metastatiske RET-fusjonspositive solide svulster som progredierer under eller etter tidligere systemisk behandling, eller som ikke har et adekvat behandlingstilbud.

 • Metodevarsel: ID2023_043 Avapritinib (Ayvakyt) til behandling av indolent systemisk mastocytose.

 • Metodevarsel: ID2023_044 Vamorolone til behandling av Duchenne muskeldystrofi.

 • Metodevarsel: ID2023_045 Cabotegravir for preeksponeringsprofylakse av HIV-1-infeksjon.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

 • Metodevarsel: ID2023_032 Dyp hjernestimulering som behandling for terapiresistente tvangslidelser.​​​

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Metodevarsel: ID2023_033 Magnetiske katetre med radiofrekvens til perkutan endovaskulær arteriovenøs fisteldannelse til bruk ved hemodialyse ved kronisk nyresvikt, f.eks. WavelinQ AVF system. 

Utsatt sak

 • Metodevarsel: ID2023_040 Durvalumab (Imfinzi) til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres eller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​​​​

 • ID2022_073 Darolutamid (Nubeqa) til menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling.
 • ID2022_010 Voklosporin i kombinasjon med mykofenolatmofetil til behandling av aktiv lupusnefritt (LN) klasse III, IV eller V (inkl. blandede klasser III/V og IV/V).

 • ID2022_123 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastaserende HER2-lav brystkreft som har fått tidligere kjemoterapi ved metastaserende sykdom eller fått sykdomstilbakefall under eller innen 6 måneder etter fullført adjuvant kjemoterapi.

Andre saker

 • Bestillerforum ble orientert om status for oppfølging av oppdragene fra HOD etter evalueringen. Blant annet ble det orientert om at Nye metoder går over fra metodevarsler til anmodning om vurdering av legemidler fra mai 2023, og om arbeidet med utvikling av en strategi for Nye metoder (se sak 079-23). Se også oversikt over Videreutvikling av Nye metoder - oppfølging etter evalueringen.