logo Nye metoder

Bestillerforum 25. september 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 28.09.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det fem metoder som ble behandlet, alle ​av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler

 • Anmodning: ID2023_073 Lecanemab til behandling av pasienter med mild kognitiv svikt på grunn av Alzheimers sykdom og pasienter med mild demens på grunn av Alzheimers sykdom.

 • Anmodning: ID2023_084 Abrocitinib (Cibinqo) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom ≥12 år, som er aktuelle for systemisk behandling.

 • Anmodning: ID2023_078 Talazoparib (Talzenna) i kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC).

 • Anmodning: ID2023_079 Elranatamab (Elrexfio) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose, som har mottatt minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling.

 • Anmodning: ID2023_085 Normalt humant immunglobulin (HyQvia) som vedlikeholdsbehandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati (CIDP).

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2022_064 Alglukosidase alfa (Myozyme) som langsiktig enzymerstatningsterapi, hos voksne og pediatriske pasienter i alle aldre, med en bekreftet diagnose på Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel).

 • ID2022_028 Asciminib (Scemblix) til behandling av voksne med Philadelphiakromosom positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+ KML KF) som tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere.

 • ID2020_103 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til behandling av voksne pasienter med dMMR (mismatch repair deficient) eller MSI-H (microsatellite instability-high) metastatisk kolorektal kreftkolorektalkreft etter tidligere fluoropyrimidinbasert kombinasjonskjemoterapi.

Avbestilte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet gjelder det følgende:

 • ID2021_018  Lumasiran til behandling av primær hyperoksaluri type 1.

 • ID2021_026 Lenadogene nolparvovec til behandling av synstap grunnet Lebers hereditære optikusnevropati (LHON).

 • ID2021_146 Ranibizumab via implantat til behandling av voksne med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD").

 • ID2019_110 treprostinilnatrium til behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon 

Andre saker

 • Bestillerforum diskuterte praksis for bruk av forenklinger av oppdrag til Statens legemiddelverk (sak 146-23)
 • Bestillerforum besluttet at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med involvering av fagpersoner i Nye metoder (sak 147-23)
 • Det var også tre saker til eventuelt (se sak 148-23)

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og foreløpig protokoll fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.