logo Nye metoder

De nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapi

Genterapien betaglobin (Zynteglo) blir det første legemiddelet, hvor det inviteres til felles forhandling mellom de nordiske landene. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.

Publisert 19.05.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har invitert legemiddelselskapet BlueBird Bio, som markedsfører betaglobin (Zynteglo)*, til en felles forhandling for de nordiske landene. Zynteglo blir dermed det første nye legemiddel hvor det samarbeides om en felles nordisk forhandling.

Det er bestilt metodevurdering av metoden gjennom Nye metoder og saken vil på vanlig måte komme til beslutning i Beslutningsforum for nye metoder. Beslutningsforum kommer derfor, som i alle andre saker, til å fatte beslutning om metoden kan innføres eller ikke. Beslutningen vil basere seg på blant annet resultatet av den nordiske forhandlingen og den helseøkonomiske vurderingen fra Finose og Statens legemiddelverk.

For mer informasjon, se Sykehusinnkjøp sine sider: www.sykehusinnkjop.no