logo Nye metoder

De regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommer

Fra 1. februar 2019 overtar de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer. Pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne i reseptens gyldighetsperiode.

Publisert 31.01.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Endringen er en følge av at finansieringsansvaret for legemidler som hovedregel skal følge behandlingsansvaret. Helsedirektoratets beslutning om hvilke legemidler som overføres, er gjort på bakgrunn av en offentlig høring. Se oversikt over hvilke legemidler endringen gjelder.

I tillegg til 62 legemidler for behandling av ulike sjeldne sykdommer, får RHF-ene finansieringsansvar for 2 legemidler for behandling av veksthormonforstyrrelser.  Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF-enes rammebevilgning for 2019. 

De overførte legemidlene vil bli oppført i vedlegg til blåreseptforskriften § 1b annet ledd og det innebærer at fra 1. februar 2019 vil det ikke lenger bli innvilget stønad over folketrygden til disse legemidlene, verken i blåresept- eller bidragsordningen.

 

Eksisterende resepter kan brukes så lenge de er gyldige

Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. februar 2019, kan hente ut legemidlet på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode.

De som har fått stønad over folketrygdens bidragsordning, må selv kontakte forskrivende lege angående videre behandling.

Hva gjelder for nye pasienter

I første omgang vil gjeldende praksis for forskriving av de overførte legemidlene videreføres. RHF-ene vil vurdere de aktuelle legemidlene, og sørge for å informere om forskrivningspraksis.

Krav ved forskrivning av resept:

Alle resepter utstedt fra og med 1. februar 2019 på aktuelle legemidler som skal finansieres av RHF-ene må:
• være merket som h-resept
• inneholde en refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverket)
• være forskrevet av sykehuslege eller avtalespesialist med rett til å forskrive h-reseptlegemidler

Fra 1. januar 2019 vil opplysninger som framgår av h-resepter bli brukt som grunnlag for rapportering til Norsk pasientregister (NPR), som igjen danner grunnlag for ISF-refusjon.

Ytterligere informasjon om helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler) finnes her: h-reseptordningen