logo Nye metoder

Enige om Enhertu: Innfører legemiddel til pasienter med brystkreft

På et ekstra møte i Beslutningsforum torsdag ble det besluttet at legemiddelet Trastuzumabderukstekan (Enhertu) blir innført til behandling av aggressiv brystkreft.

Publisert 27.10.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

–  Vi er tilfreds med at vi har landet en avtale med legemiddelfirmaet - og kan innføre dette legemiddelet til behandling av brystkreft i andrelinje der pasienten har inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest. 

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge. Det ble diagnostisert om lag 4000 nye tilfeller av brystkreft i Norge i 2021.

Enhertu innføres til bruk i andrelinje (og senere behandlingslinjer), der pasientene har såkalt inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Inoperabel eller metastatisk brystkreft vil si når kreftsvulsten ikke kan fjernes kirurgisk eller har spredd seg til andre steder i kroppen. Det anslås at om lag 70 pasienter vil være aktuelle for denne behandlingen hvert år i Norge.

Lenke til metodesiden for Enhertu

Oversikt over møter i Beslutningsforum

Vil gi raskest mulig tilgang

Enhertu-behandlingen var oppe i Beslutningsforum 22. november 2021, men da som tredjelinjebehandling. På det beslutningstidspunktet var det ikke dokumentert at Enhertu virket bedre enn eksisterende behandling, som var mye rimeligere - og det ble derfor ikke innført.

– Grunnen til at vi hadde et ekstra møte i dag var at saken nesten var i mål ved forrige Beslutningsforum 18. oktober. Når det nå kom en avtale på plass så raskt etter forrige møte, ville vi behandle den med en gang, slik at pasientene får tilgang til behandlingen så raskt som mulig, sier Bryne.

Jobbet for innføring

Beslutningsforum har hele veien ønsket at pasienter i Norge skal få denne behandlingen. Samtidig må de følge prioriteringskriteriene - og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper. Det følger ikke med ekstra penger ved innføring av nye legemidler.

– Det er mange som har gjort en solid jobb for å få til denne avtalen - både i Sykehusinnkjøp og Statens legemiddelverk, men også klinikere i sykehusene og sekretariatet for Nye metoder. Det har vært en krevende prosess og forhandling, men nå har vi funnet en løsning som sikrer tilgang, sier Bryne.

Norge er første land i Skandinavia som innfører Enhertu til denne indikasjonen. Behandlingen blir tilgjengelig for pasienter fra 15. november 2022.

​ 

Fakta om Nye metoder

 • Nye metoder er et prioriteringssystem, som bygger på prinsippet om at alle har rett på lik tilgang til forsvarlig behandling i helsetjenesten. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fagfolk på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Her er ansvarsfordelingen i systemet for nye metoder:
  Bestillerforum går gjennom forslag og metodevarsler, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. De går også gjennom vurderingene etterpå - og tar stilling til om de er klare til å sendes til beslutning.
  Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
  Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.
  Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om legemiddelet kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.​