logo Nye metoder

Enige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrose

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio. Det ble klart i dagens møte i Beslutningsforum.

Publisert 25.04.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

– Vi er veldig glade for at vi har kommet fram til en avtale med Vertex. Dette vil bety mye - først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere. Vi vet mange har ventet lenge på at denne behandlingen skal bli tilgjengelig, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest. 

Avtalen gjelder alle behandlingene fra Vertex, såkalte CFTR-modulerende legemidler (se faktaboks).

Cystisk fibrose er en medfødt og arvelig sykdom som utvikler seg over mange år. Personer som lever med sykdommen opplever blant annet pustebesvær og infeksjoner i lungene. Kaftrio har vist seg å ha god effekt på å behandle årsakene til sykdommen, noe som er nytt sammenlignet med behandlingen som gis i den offentlige helsetjenesten i Norge i dag. 

Bærekraftig løsning etter lang prosess

Beslutningsforum har hele tiden hatt som mål å kunne tilby denne behandlingen. Samtidig skal Nye metoder sørge for at innføring av nye legemidler ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper. Hvis man skulle innført disse legemidlene uten denne avtalen, hadde det tilsvart årlig driftsbudsjett til et lokalsykehus.

– Det har vært en krevende og langvarig prosess, der vi i utgangspunktet stod langt fra hverandre. Forhandlingene har likevel vært konstruktive. Og nå har vi endelig en løsning som sikrer tilgang til behandlingen på en bærekraftig måte, sier Bryne.

 

Sykehusinnkjøp utarbeidet alternativ avtale

Sykehusinnkjøp utarbeidet først en avtaleskisse, som det - etter videre forhandlinger med legemiddelselskapet - nå er enighet om. Det dreier seg om en alternativ avtale, som er innenfor rammeverket for slike avtaler. Avtalen skal ikke innebære noe merarbeid i klinikken og krever lite administrativ oppfølging.

– Innspill fra det kliniske miljøet har vært viktig for utforming av avtalen. Tilbakemeldinger fra klinikerne våre sier at denne behandlingen vil være aktuell for nær alle pasienter med cystisk fibrose, avslutter Bryne.

Avtalen innebærer at behandlingen er tilgjengelig for pasienter fra 1. juni 2022.

 

Faktaboks

  • Nye metoder er et prioriteringssystem. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Stortinget har fastsatt tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: Meld. St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
  • Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre. 
  • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
  • Cystisk fibrose skyldes at det er feil i CFTR-proteinet (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator). CFTR-modulerende terapier eller medikamenter er laget for å korrigere funksjonen i det ødelagte CFTR-proteinet.
  • Årsrapporten for norsk CF-register finner du her - med tall på hvor mange pasienter som har cystisk fibrose: Årsrapport 2019-2020 data fra Norsk CF-register - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)