logo Nye metoder

Evaluering Nye metoder

Nye metoder er et system som skal sikre pasienter likeverdig tilgang på nye metoder uavhengig av bosted og økonomi. Nå skal systemet evalueres og forbedres, og oppdraget settes ut på anbud.

Publisert 14.05.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

- Den medisinske utviklingen gir oss nye muligheter, men stiller oss også overfor vanskelige valg om hvilke nye legemidler og behandlingsmetoder vi skal ta i bruk i helsetjenesten vår. For å sikre alle pasienter likeverdig, trygg og effektiv tilgang på nye metoder, må systemet forbedres kontinuerlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Det er Stortinget som har bedt om en evaluering for å videreutvikle Systemet for nye metoder. Oppdraget lyses ut som en åpen konkurranse.

 

Pasient- og brukerorganisasjoner, fagmiljøer, legemiddelindustrien og andre aktører har gitt innspill til hva evalueringen bør omfatte. Innspillene dreier seg i hovedsak om å tilpasse systemet bedre i forhold til persontilpasset medisin, om mer åpenhet i prosessene og tidsbruken. Dette er noe evalueringen vil adressere.

 

- Det er viktig for meg at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt. Erfaringene og kompetansen de sitter med er viktig å lytte til når vi skal ruste Nye metoder for framtiden, sier Bent Høie.

 

Helse og omsorgsdepartementet tar sikte på å inngå en avtale i månedsskifte oktober/november. Evalueringen skal leveres innen 31. oktober 2021.

 

Om system for Nye metoder og mandatet for evalueringen

Gjennom Nye metoder besluttes det hvilke legemidler og behandlingsmetoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Når en metode er godkjent får alle landets pasienter som har behov for behandlingen tilgang til den.

 

Evalueringen skal ha en egen rådgivende referansegruppe der pasientorganisasjoner og industrien vil være representert. Deltakere i referansegruppen vil bli valgt når det er inngått kontrakt med en leverandør.

 

Det er satt av fem millioner kroner til evalueringen. Utvelgelsen av leverandør skjer gjennom en åpen konkurranse. Frist for leverandører til å melde sin interesse er 16. juni.

 

Her på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet kan du lese mer om evalueringen inkludert mandatet