logo Nye metoder

Fem av sju behandlinger innføres

Beslutningsforum har vurdert sju behandlinger og sagt ja til fem. Ett legemiddel fikk nei og et annet blir innført om prisen går ned.

Publisert 20.11.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Følgende beslutninger ble fattet i møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. november 2017.


Kronisk Hepatitt C

Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) og Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) tas i bruk ved ulike typer kronisk hepatitt C (betennelse i leveren), etter at det har vært med i anbud. Anbudet trer i kraft 1. februar 2018.

Kreft i hode og halsregionen
Nivolumab (Opdivo) tas i bruk etter førstelinjebehandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og halsregionen. Fremtidig rangering etter LIS-anbud skal følges.


Hodgkins lymfom
Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktært Hodgkins lymfom, som er en kronisk sykdom og en kreftform med stor og ukontrollert vekst av lymfeceller. Det forutsettes at legemiddelet inkluderes i LIS-anbudet og at rimeligste alternativ benyttes.

 

Tarminfeksjon
Bezlotoxumab (Zinplava) til forebygging av tilbakefall av clostridium difficile-infeksjon (tarminfeksjon/diare), kan innføres til pasienter med høy risiko for tilbakefall.

Plakkpsoriasis
Beslutningsforum ønsker å innføre Brodalumab (Kyntheum) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis, men vil utsette innføringen til det foreligger en pris som står i et rimelig forhold til den valgte komparator og den effektdokumentasjon som lå til grunn i den aktuelle hurtigmetodevurderingen. Legemiddelet skal ikke tas i bruk før medikamentet har vært med i anbud og anbudet trer i kraft den 1. mai 2018. Prisen inngitt i anbudet skal vurderes av Beslutningsforum for nye metoder før endelig beslutning.

Lungekreft
Osimertinib (Tagrisso) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) innføres ikke. Legemiddelet har vært til ny behandling i Beslutningsforum.

Tidligere var det på grunn av manglende overlevelsesdata, svært stor usikkerhet knyttet til relativ effekt av osimertinib sammenlignet med dagens behandlingstilbud. Beslutningsforum har mottatt nye effektdata fra ulike studier som fortsatt har umodne data for totaloverlevelse.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen, mob. 976 11 428, e-post:  kenneth.lauritsen@helse-nord.no