logo Nye metoder

Fem nye beslutninger fra Beslutningsforum

Les beslutninger for legemidler til multippel sklerose, brystkreft, hemofili og lungekreft.

Publisert 23.04.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Fem legemidler ble vurdert i Beslutningsforum for nye metoders møte 23. april 2018. Beslutningen for et allerede innført legemiddel, ble presisert.

 

Multippel sklerose

Kladribin (Mavenclad) kan innføres til behandling av høyaktiv relapserende remitterende multippel sklerose, og legemiddelet inngår i LIS* MS-anbud.

 

Virkestoffet kladribin er et cytotoksisk (celledrepende) stoff som hovedsakelig virker på celler i immunsystemet som er involvert i betennelse (lymfocytter).

* LIS = legemiddelinnkjøpssamarbeidet i Sykehusinnkjøp

 

Brystkreft

  1. Ribociklib (Kisqali) kan innføres til behandling av kvinner med lokalavansert brystkreft.
  2. Anbefalingen forutsetter at prisen på ribociclib (Kisqali) er lik eller lavere enn dagens anbudspris.

 

Legemiddelet er tidligere besluttet innført til førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft, i kombinasjon med aromatasehemmer. Nå utvides bruken også til lokalavansert brystkreft.

 

Hemofili A

Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) innføres ikke nå til behandling av hemofili A. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud for konvensjonelle faktor VIII-konsentrater. Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) kan innføres som førstevalg dersom dette er det rimeligste legemiddelet av faktor VIII-konsentratene.

 

Resultatet av anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder, når denne er gjennomført.

Anbudet lyses ut av Sykehusinnkjøp i 2019/2020.

 

Hemofili B

Nonakog beta pegol (Refixia) innføres ikke nå til behandling av hemofili B. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud for konvensjonelle faktor IX-konsentrater. Nonakog beta pegol (Refixia) kan innføres som førstevalg dersom dette er det rimeligste legemiddelet av faktor IX-konsentratene.

 

Resultatet av anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder, når denne er gjennomført.

Anbudet lyses ut av Sykehusinnkjøp i april 2018.

 

Lungekreft

Krizotinib (Xalkori) kan innføres til behandling av ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Det anslås at rundt 10 pasienter i Norge per år er aktuelle for denne behandlingen.

 

Presisering av tidligere beslutning

Beslutningsforum for nye metoder har innført krizotinib (Xalkori) til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lyfomkinase (ALK) - positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Norsk lungecancergruppe ber om en presisering av ordlyden i tidligere beslutning. Presiseringen gjelder at også pasienter som har mottatt kjemoterapi i påvente av laboratoriesvar på ALK-status for lungekreft, skal kunne få legemiddelet. Ny beslutning lyder slik:

  1. Krizotinib (Xalkori) skal med dagens pris ikke innføres til andrelinjebehandling til voksne pasienter med ALK-positive lungekreft som har progrediert på platinumbasert kjemoterapi.
  2. Krizotinib (Xalkori) kan innføres til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ALK-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) selv om pasientene har startet opp med platinumbasert kjemoterapi mens de har ventet på en avklaring av deres ALK-status.

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen på telefon 975 92 815 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til

postmottak@helse-nord.no

 

NB: Nytt sekretariat og nye kontaktpersoner

Fra 1. mai 2018 overtar Helse Midt sekretariatet og lederfunksjonen for Beslutningsforum for nye metoder. Ny kontaktinformasjon finner dere her: Kontaktinfo  https://nyemetoder.no/kontaktliste

 

Les også: Beslutningsforum får ny leder