logo Nye metoder

Fire nye legemidler innføres

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at nye legemidler til behandling av prostatakreft, benmargskreft og tykktarms- og endetarmskreft, kan innføres i spesialisthelsetjenesten. I tillegg innføres et legemiddel til blødere.

Publisert 21.08.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Prostatakreft

Kabazitaksel (Jevtana®) kan innføres til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft etter førstelinjebehandling. Kabazitaksel (Jevtana®) kan inngå i LIS-anbud for onkologi. Framtidig bruk må da styres av rangering i LIS-anbud.

Benmargskreft

Karfilzomib (Kyprolis®) i kombinasjon med deksametason kan innføres til behandling av myelomatose (benmargskreft), etter førstelinjebehandling.

Tykktarm- og endetarmskreft

Trifluridin/tipiracil (Lonsurf®) kan innføres til tredjelinjebehandling eller senere behandling av metastaserende kolorektalkreft (tykktarm- og endetarmskreft).

Bløderpreparat

Lonoktokog alfa (Afstyla®) kan inngå i anbudet for bløderpreparater på like vilkår som andre faktor VIII-konsentrater. Fremtidig bruk skal styres av rangering i LIS-anbud.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen, mob. 976 11 428, e-post: kenneth.lauritsen@helse-nord.no.