logo Nye metoder

Innfører fire kreftlegemidler - to under visse vilkår

Beslutningsforum for nye metoder innfører fire kreftlegemidler. Avastin og Xtandi innføres. Zytiga og Xgeva tas i bruk under visse vilkår.​​​​​

Publisert 03.12.2014
Sist oppdatert 15.11.2023
​Tre av de fire legemidlene som innføres er livsforlengende legemidler, til bruk for kreftpasienter. Legemidlene ble behandlet i Beslutningsforum for nye metoder 17. november 2014.

Avastin

Avastin er et legemiddel som brukes ved kreft i eggstokkene. Beslutningsforum for nye metoder besluttet å innføre Avastin i lav dose (7,5 mg/kg) i førstelinjebehandling av metastatisk eggstokkreft.
 

Xtandi og Zytiga

Beslutningsforum for nye metoder vurderer legemidlene Xtandi og Zytiga som medisinsk likeverdige ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft. Begge innføres, men Xtandi er, med dagens prisforhold, førstevalg foran Zytiga på grunn av lavere pris.
 

Xgeva

Xgeva er et kreftlegemiddel til bruk ved forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved benmetastaser fra solide tumorer, ved prostata- og brystkreft. For de aller fleste av disse pasientene finnes det et alternativt legemiddel med betydelig rimeligere pris (zoledronsyre). Beslutningsforum for nye metoder besluttet at Xgeva kun kan brukes til pasienter som av medisinske årsaker ikke kan bruke zoledronsyre. Pasienter som allerede har startet behandling med Xgeva kan fullføre denne etter medisinsk indikasjon.
 

Om Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Forumets oppgave er å beslutte om metoder (legemidler, utstyr, prosedyrer mm.) skal innføres i norsk spesialisthelsetjeneste.

 
Forut for beslutningen har legemidlene vært til metodevurdering hos Statens legemiddelverk og deretter til vurdering hos fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Metodevurderinger, saksdokumenter og protokoller med beslutninger er tilgjengelige på nettsiden til Nasjonalt system for innføring av nye metoder.

 
Selve møtene i Beslutningsforum for nye metoder er ikke åpne for offentligheten fordi det ofte er taushetsbelagt informasjon som omtales i diskusjonene. Den taushetsbelagte informasjonen kan være pristilbud på legemidler, rabattavtaler og  ikke-publiserte-forskningsresultater. 

 
Beslutningsforum fatter endelig beslutning om en ny metode skal tas i bruk eller ikke.

 
Saksdokumenter til møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. november 2014