logo Nye metoder

Innfører ikke kostbare legemidler

Beslutningsforum for nye metoder i spesialisthelsetjenesten har besluttet ikke å innføre de to legemidlene Arzerra og Kadcyla. Kostnadene per vunne leveår er for høy. Det ble bestemt i beslutningsforumets møte 20. oktober 2014.

Publisert 20.10.2014
Sist oppdatert 15.11.2023

Vurderer kost-nytte

Legemiddelet Arzerra er for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, hvor andre legemidler ikke virker.

Kadcyla er et legemiddel til behandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel eller metastatisk brystkreft.

Beslutningene er fattet etter kost-nytte-vurderinger fra Statens Legemiddelverk. Metodevurderingene er basert på tilgjengelig informasjon om effekt, nytte og pris på legemidlene.

Ofatumumab (Arzerra) - Hurtig metodevurdering

Trastuzumabemtansine (Kadcyla) - Hurtig metodevurdering​

Fortsetter med Ipilimumab

Beslutningsforum bestemte i samme møte å fortsette bruken av legemiddelet Ipilimumab. Dette kreftlegemiddelet har til nå vært finanisert av ekstra penger fra Helse- og omsorgsdepartementet, for å inkludere pasienter i en studie. Studien har nå fått mange nok pasienter.

Sykehusene skal herhetter selv betale for nye pasienter som tar i bruk legemiddelet ved lokalavansert og metastatisk malignt melanom.

Vår oppgave

Beslutningsforum for nye metoder består av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene. Beslutningene er basert på et grundig forarbeid gjort i «Nasjonalt system for innføring av nye metoder», hvor beslutningsforum er siste ledd som skal fatte beslutninger.

– Beslutningsforum har fått i oppgave å prioritere hva vi skal bruke våre helsekroner til. Det er en krevende, men nødvendig oppgave som vi må gjøre, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF og leder av Beslutningsforum for nye metoder. ​