logo Nye metoder

Innfører legemiddel mot leukemi

Et legemiddel mot kronisk lymfatisk leukemi (KLL) kan innføres i norske sykehus, etter at Beslutningsforum for nye metoder nå har sagt ja.

Publisert 26.01.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​Obinutuzumab (Gazyvaro) kan innføres til behandling av pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og komorbiditet som gjør dem uegnet for fludarabinbasert terapi i full dose. KLL er den hyppigste formen for leukemi og utgjør nær halvparten av alle leukemitilfeller hos pasienter over 65 år. I denne sammenheng gjelder det voksne pasienter med tidligere ubehandlet KLL og komorbiditet som gjør dem uegnet for fludarabinbasert terapi i full dose. Cirka 76 pasienter er hvert år aktuelle for denne behandlingen.

Beslutningen

Hele beslutningen, som ble tatt i møtet 25. januar 2016:

Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

  1. Obinutuzumab (Gazyvaro) kan innføres til behandling av pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og komorbiditet som gjør dem uegnet for fludarabinbasert terapi i full dose. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
  2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye kostnadsvurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris skal gjelde for alle indikasjoner.

Mer informasjon

Metodevurderingen for Obinutuzumab (Gazyvaro), saksdokumenter og protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder finner du her:

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. januar 2016.

 

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ta kontakt med Anne May Knudsen, mob.: 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no.