logo Nye metoder

Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIA

Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sykdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

Publisert 25.02.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

I tillegg kan hyperbar oksygenbehandling fortsatt  brukes som en av flere metoder til behandling av osteonekrose.

Til sammen ble det besluttet fem metoder på Beslutningsforum sitt møte 25. februar. Triclosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon ble trukket fra behandling.

Les mer om beslutningene her:

Stills sykdom

Anakinra (Kineret) kan innføres til behandling av aktiv Stills sykdom, inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksne.

Innføringen forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen må initieres og følges opp av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av Stills sykdom.

Behandlingen er kostnadseffektiv og ifølge klinikere anses anakinra som førstevalg blant de biologiske legemidlene ved behandling av pasienter med AOSD.

Anakinra er et immundempende legemiddel som utøver effekt ved å blokkere reseptorene for de inflammatoriske signalstoffene interleukin1 (IL-1). Det antas at målrettet behandling med biologiske legemidler gir betraktelig bedre prognose på sikt. Behandlingen bør vare så lenge sykdomsaktiviteten vedvarer.

 

Om Stills sykdom
Stills sykdom er en autoimmun revmatisk lidelse som inkluderer diagnosene systemisk idiopatisk juvenil artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD). sJIA er en form for barneleddgikt som er karakterisert av høy og svingende feber, utslett, leddbetennelse og kraftig betennelse i ulike organer. Ubehandlet kan feberen komme i langvarige cykler på 8 uker-8 mnd. Leddsmerter og leddhevelser er også vanlig. AOSD har generelt et likt sykdomsbilde.

Mer informasjon på metodesidene

Brystkreft

Pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi innføres ikke til adjuvant behandling av tidlig HER-2 positiv brystkreft.

Det er knyttet usikkerhet til dokumentasjonen og prisen for legemiddelet er høy noe som betyr at budsjettkonsekvensene er store.

Kunnskapen om effekt og sikkerhet av denne behandlingen bygger på data fra APHINITY- studien, som fortsatt pågår. Studien har foreløpige resultater etter kun fire års oppfølging, som er relativt kort tid for å evaluere effekt av adjuvant behandling ved brystkreft.

Det er en alvorlig tilstand for de pasientene som får tilbakefall. Likevel er prognosetapet for denne pasientgruppen relativt lav fordi behandlingen som allerede er i bruk forebygger mange tilbakefall. Den adjuvante behandlingen skal fjerne mikrometastaser og redusere risikoen for tilbakefall, men man ser ennå ikke hele effekten på overlevelse av behandling med trastuzumab.


Om brystkreft
Brystkreft er den hyppigste form for kreft hos kvinner og rammer i hovedsak kvinner over 50 år. Tidlig brystkreft er svulster mindre enn 5 cm som ikke har spredd seg forbi brystet eller til de nærmeste lymfeknutene (i aksillen) -det vil si stadium 1 og 2. Alle nye tilfeller av brystkreft undersøkes derfor for mulig økt antall av HER-2 og HR på kreftcellene, og behandlingsvalg gjøres bla. ut fra status for disse biomarkørene.
Mer informasjon på metodesidene

Lungekreft

Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi innføres ikke til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi som har et PD-L1 uttrykk lavere enn 50 pst.

Dokumentasjonen for overlevelse er umoden og budsjettkonsekvensene store. Den totale kostnaden for helsetjenesten er for stor og data for overlevelse i hovedstudien er relativt umoden, noe som gir usikkerhet i framskriving av data.

Kostnaden for behandlingen er fortsatt høyere enn det som regnes som kostnadseffektiv behandling når man tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasientgruppen som omfattes av denne metodevurderingen.

 

Om lungekreft
Lungekreft er den vanligste kreftform i verden. I Norge er det den nest hyppigste kreftform hos både menn og kvinner.

Mer informasjon på metodesidene

Osteonekrose

Hyperbar oksygenbehandling kan fortsatt brukes som en av flere metoder til behandling av osteonekrose.

Hyperbar oksygenbehandling av osteonekrose er en behandlingsform som allerede er i bruk og som har vist effekt. Beslutningsforum for nye metoder anbefaler at denne behandlingsformen kan videreføres som en del av behandlingstilbudet til pasienter med den alvorlige tilstanden osteonekrose.

Osteonekrose er en tilstand som er særdeles vanskelig å behandle og det er ikke holdepunkter for at hyperbar oksygenbehandling medfører alvorlige uønskede hendelser.

Det er ikke mulig å beregne kostnadseffektivitet ved denne behandlingen.

Om osteonekrose
Osteonekrose er vevsdød i beinvev - en beinsykdom som skyldes hemmet blodtilførsel til beinvevet. Uten tilstrekkelig blodtilførsel til beinvev, vil det ikke kunne dannes nytt bein når gammelt beinvev dør. Noen osteonekroser tilheles uten følger, men mange kompliseres med sammenfall (kollaps) av det døde beinområdet, med avflating av leddflaten som konsekvens.

Mer informasjon på metodesidene

Forebygging av cytomegalovirussykdom

Letermovir (Prevymis) kan innføres til forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

En innføring forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlag for denne beslutningen. Medikamentet kan tas i bruk fra 1. april 2019.

Kostnadseffektiviteten er usikker fordi det i metodevurderingen ikke var grunnlag for å konkludere hvor stor den eventuelle overlevelsesgevinsten ved profylaktisk behandling er. I følge metodevurderingen får trolig høyrisikogruppen en større overlevelsesgevinst ved letermovirbehandling enn de øvrige pasientene.

Dette gjelder en pasientgruppe som i utgangspunktet er meget alvorlig syke, og som allerede får en ressurskrevende behandling (HSCT). Bruk av letemovir øker sannsynligheten for at en lykkes med behandlingen.

 

Prioriteringsmeldingen åpner for at skjønnsmessige vurderinger skal inngå i totalvurderingen av et tiltak dersom det er stor usikkerhet knyttet til dokumentasjonen. I en samlet vurdering av alvorlighet, det man kan anta om effekt og kostnadseffektivitet, i tillegg til de samlede ressursene som i utgangspunktet settes inn til denne gruppen av pasienter, ønskes det at denne metoden skal kunne benyttes for hele den aktuelle pasientpopulasjonen.

 

Om hematopoetisk stamcelletransplantasjon
En allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er en transplantasjon hvor pasienter får stamceller fra en annen person (donor) og er en meget komplisert behandling. CMV infeksjon/reaktivering er en av flere mulige komplikasjoner.

Mer informasjon på metodesidene


Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt
Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no