logo Nye metoder

Innfører to PD-1-hemmere mot føflekkreft

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til å innføre kreftlegemidlene nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda).

Publisert 25.11.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Begge legemidlene kan brukes til behandling av lokalavansert og metastaserende føflekkreft (malignt melanom). Føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft. Det er estimert at ca. 200 pasienter per år er aktuelle for behandling med disse legemidlene.

Immunterapi

Legemidlene, som betegnes som PD-1-hemmere, er blant de første i verden godkjent på markedet som utnytter kroppens eget immunsystem for å bekjempe svulstcellene.  Det er knyttet store forhåpninger til nytten av slike legemidler. Felles for dem er at de per nå er svært kostbare i bruk.

Beslutningen

I sitt møte 25. november 2015 sa Beslutningsforum for nye metoder ja til å innføre Opdivo og Keytruda. De fremforhandlede prisene som norske offentlige sykehus skal betale, er unntatt offentlighet. Dette er en del av kontrakten med legemiddelfirmaene.

 

Beslutningen for begge legemidlene i sin helhet:

Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

  1. PD-1-hemmerne Nivolumab og Pembrolizumab innføres til behandling av lokalavansert og metastaserende malignt melanom. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
  2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye kostnadsvurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal det gjøres felles anbudsprosess, og samme pris skal gjelde for alle indikasjoner.
  3. Det åpnes ikke for samtidig behandling med PD-1-hemmer og Ipilimumab. Innføring av slik kombinasjonsbehandling må ved behov fremmes som egen sak.
  4. Pasienter som starter behandling med PD-1-hemmer for malignt melanom behandles med det av disse medikamenter som samlet sett gir lavest behandlingskostnad.
  5. Ved fremtidige endringer av priser for disse to medikamenter kan pasienter som er under behandling med ett av dem fortsette med samme medikament, så lenge det er medisinsk indikasjon.

Mer informasjon

Metodevurderinger for disse legemidlene, saksdokumenter og protokoll med vedtak fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder legges ut på denne nettsiden: https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-november-2015