logo Nye metoder

Innføring av nye legemidler: Slik var tidsbruken i 2022

Aktørene i Nye metoder jobber for at pasienter i Norge skal få trygge og effektive legemidler så tidlig som mulig. Nå er nye tall fra 2022 klare, som viser hvordan tida brukes før et legemiddel kommer opp i Beslutningsforum.

Publisert 13.03.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Diagram, sektordiagram

Dette kakediagrammet viser ikke komplett tidslinje, men tidsbruk (antall dager) i de ulike fasene. LIS står for Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler, RHF betyr regionalt helseforetak og SLV er forkortelse for Statens legemiddelverk. Den røde fargen illustrerer tida som leverandørene (legemiddelselskapene) bruker på sitt arbeid, og den grønne viser tida de interne aktørene i Nye metoder-systemet bruker. Antall dager SLV bruker på metodevurdering, minus klokkestopp og beregnet fra det tidspunkt vi mottar og har validert dokumentasjonsgrunnlaget, inkluderer tiden saken har ligget i kø før saksbehandlingen startet.

Tidsbruken for innføring av nye legemidler var en av sakene i Beslutningsforums marsmøte. I møtet ble det også innført tre nye legemidler, tre legemidler ble ikke innført mens det ble besluttet å gjennomføre en implementeringsstudie for første trimester-screening for utvikling av preeklampsi med bruk av algoritme og påfølgende profylakse med acetylsalisylsyre. I tillegg var økt brukerinvolvering og årsrapporten oppe. Se hele sakslista og protokollen fra møtet her: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Hver måned vurderer Beslutningsforum hvilke nye legemidler og metoder som skal brukes i sykehusene. Men før saken kommer opp i Beslutningsforum, så har den vært gjennom flere faser og innom mange aktører.

Legemiddelselskapene står for mer enn halvparten av tidsbruken

Nå har Nye metoder gått gjennom de nye legemidlene som var oppe i 2022, og sett på hvordan tidsbruken er fordelt mellom legemiddelleverandørene, Statens legemiddelverk (SLV), Sykehusinnkjøp HF og saksbehandlingen i Nye metoder. Beregningene tar utgangspunkt i legemidler som har vært oppe til beslutning i Beslutningsforum for første gang i 2022. I kakediagrammet over vises resultatet, der den røde fargen illustrerer tida som leverandørene - altså legemiddelselskapene - bruker på sitt arbeid, mens den grønne fargen viser tida de interne aktørene i Nye metoder-systemet bruker.

Legemiddelselskapene har ansvaret for å levere inn dokumentasjon og forskning på hvor effektive og trygge de nye legemidlene de vil innføre og selge i Norge, er. I 2021 brukte legemiddelselskapene til sammen 289 dager på å levere denne etterspurte dokumentasjonen, mens det økte til 374 dager i 2022.

Fortsetter å jobbe for så rask innføring som mulig

Noen av tallene øker fra 2021 til 2022. I fem av sakene som tallene er beregnet på, har man ventet på dokumentasjon i over tusen dager. Dette er med på å dra opp snittet på tidene. Samtidig utgjorde 2022 et rekordår for Nye metoder. Beslutningsforum innførte til sammen 100 nye metoder, mens 38 ikke ble innført: Nye metoder 2022: Rekordmange nye metoder innført.

– Diagrammet viser først og fremst at vi er mange aktører som legger ned en solid innsats for at pasientene i Norge skal få tilgang til trygge og effektive legemidler til riktig pris, så tidlig som mulig. Jeg opplever samarbeidet med legemiddelindustrien som godt og konstruktivt, noe som også vises igjen i 2022 i form av at det aldri før er innført så mange nye metoder og legemidler i Norge. Samtidig må vi fortsette å jobbe for at tiden det tar - før et nytt legemiddel blir tilgjengelig for norske pasienter - er så kort som mulig. Det gjelder selvsagt for aktørene i Nye metoder, men også legemiddelselskapene må ta sin del av ansvaret for tidsbruken her. Tallene viser at de står for mer enn halvparten av tida som brukes opp mot en beslutning, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.

FAKTA om Nye metoder:

 • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til metoder, som er dokumentert trygge og effektive. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.  
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.
 • Svært mange av disse legemidlene leveres av kun ett firma som har monopol, som fører til at de kan kreve høye priser. Når et firma med monopol krever svært høy pris, kan ikke legemiddelet/metoden bli innført hvis prisen er altfor høy vurdert opp mot de tre prioriteringskriteriene (nytte/effekt av behandlingen, ressursbruk/pris og alvorlighet av sykdommen).
 • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fageksperter på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.
 • Slik er ansvarsfordelingen i systemet rundt Nye metoder:
  Bestillerforum går igjennom innkomne forslag og metodevarsler, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
  Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
  Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
  Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum. 
  Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.
 • Se også Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforum.