logo Nye metoder

Ja og nei til kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).

Publisert 09.06.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

I Beslutningsforum for nye metoders møte 9. juni sto legemidler til to kreftformer på sakskartet.

Immunterapi til malignt melanom 
Kombinasjonsbehandlingen med legemidlene nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) kan innføres til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom). Om lag 70 pasienter kan være aktuelle for denne behandlingen hvert år i Norge.*

*NB! Det er (20.09.2017) foretatt en rettelse i denne aktueltsaken. Et par setninger ble fjernet for bedre å reflektere selve beslutningen.

Mangler effekt for lymfekreft
Legemiddelet ibrutinib (Imbruvica) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom. Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å beregne effektforskjeller mellom ulike behandlinger. Der har derfor ikke vært mulig å beregne kostnadsforskjeller.

Mantelcellelymfom er en kreftsykdom som representerer om lag seks prosent av alle non-Hodgkins-lymfomer, og er blant de mer aggressive subtypene. Rundt 20 pasienter kan være aktuelle for slik behandling per år i Norge.

Legemiddelet er kostbart. Beslutningsforum for nye metoder håper et anbud som lyses ut i disse dager vil kunne større rabatt på prisen på legemiddelet. Pasientgruppen har i dag få behandlingsalternativer.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.