logo Nye metoder

Ja til to nye kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til å innføre de livsforlengende kreftlegemidlene Xofigo og Adcetris i norske sykehus. Det ble bestemt i Beslutningsforums møte 23. februar 2015.

Publisert 23.02.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

​Forut for beslutningene har Legemiddelverket utført metodevurderinger basert på dokumentasjon om effekt og sikkerhet, samt konsekvenser for helsetjenesten og samfunnet ved at metodene tas i rutinebruk.

Xofigo

Radium-223 (Xofigo) brukes ved kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomgivende benmetastaser, uavhengig av tidligere behandling.

Når prostatakreft er kastrasjonsresistent har ikke lenger hormonbehandling effekt. Ved metastatisk prostatakreft har kreften spredt seg fra prostata til andre deler av kroppen, eksempelvis til skjelett. Det er om lag 1500 pasienter som årlig går inn i metastatisk kastrasjonsresistent fase. Av disse er om lag halvparten, 750 pasienter, aktuelle for behandling med radium-223 i norske sykehus.

Radium-223 gir en median forlenget overlevelse på 3,6 måneder sammenlignet med placebo (14,9 vs. 11,3 måneder). Radium-223 utsetter median tid til skjelettrelaterte hendelser med 5,8 måneder sammenlignet med placebo (15,6 vs. 9,8 md.). Metodevurderingen fra Legemiddelverket finner at det er usikkerhet knyttet til vurderingen om radium-223 er kostnadseffektivt.

Adcetris

Brentuksimabvedotin (Adcetris) er et legemiddel for behandling av pasienter med tilbakefall av CD30 positiv Hodgkin lymfom og storcellet anaplastisk non-Hodgkin lymfom (kreft i blod og lymfesystem). Residiverende eller refraktaer CD 30+ Hodgkins lymfom er en meget alvorlig sykdom. Få pasienter i Norge i dag kommer i en situasjon der de kan få utført en allogen benmargstransplantasjon som kan gi langtidsoverlevelse. 

Få pasienter er aktuelle for behandling med Adcetris, 8–13 hvert år i Norge

Metodevurderingen fra Legemiddelverket finner at legemiddelet har effekt, og det har en bedre bivirkningsprofil enn alternativene. Men den kliniske dokumentasjonen er svært begrenset siden det er få pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er derfor ikke beregnet kostnadseffektivitet.

Saksdokumenter og protokoll

Vurderingene og anbefalingene fra fagdirektørene i de regionale helseforetakene til Beslutningsforum, finnes i saksdokumentene til møtet.

Saksdokumenter fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder 23.02.2015

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder 23.02.2015

 

Møte i beslutningsforum 23. februar 2015

Bilde: 23. februar 2015 bestemte Beslutningsforum for nye metoder å innføre to kreftlegemidler i norske sykehus, f.v.: Daniel Haga, Helse Midt RHF, Lars Vorland, Helse Nord RHF, Herlof Nilssen, Helse Vest RHF, Øistein Myhre Winje, brukerrepresentant med talerett, og Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF. Foto: Anne May Knudsen, Helse Nord RHF

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ring eller send sms til Anne May Knudsen, mob. 975 92 815.