logo Nye metoder

Ja til to nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metoder for henholdsvis kreft i skjoldbruskkjertel og benmarg. Sak om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, ble trukket fra saklisten og kommer opp på nytt neste år.

Publisert 16.12.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

I forkant av beslutninger knyttet til nye metoder, gjennomføres det grundige vurderinger av metode, kostnader og helsegevinst for pasienten.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (om pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Kreft i skjoldbruskkjertel
Legemidlet lenvatinib (Lenvima) er besluttet innført for behandling av voksne pasienter med tilbakevendende kreft i skjoldbruskkjertel som ikke responderer på strålebehandling. Mer presist gjelder det diagnosen progressivt, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillær/follikulær/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktært overfor radioaktivt jod (RAI).

Det er vurdert at 10-20 pasienter årlig vil kunne dra nytte av denne behandlingen av kreft i skjoldbruskkjertelen.

Nesten alle pasienter som blir diagnostisert med radiojodrefraktær differensiert thyroideakarsinom (RR-DTC) er i et sykdomsstadium der kurativ behandling ikke er mulig. Hovedmålet for legemiddelbehandling er å utsette progresjonen og forlenge pasientens overlevelse. Behandlingstilbud for disse pasientene omfatter vent og se-strategi, strålebehandling, kjemoterapi og målrettet behandling som med tyrosinkinasehemmere (sorafenib og lenvatinib).

Statens legemiddelverk har metodevurdert legemidlet tidligere og ble ifjor bedt om å vurdere en ny effekt-dokumentasjon og eventuelt gjennomføre en ny hurtig metodevurdering.

Les mer på metodesiden

Legemiddelverket mener den nye innsendte dokumentasjonen gir et bedre datagrunnlag for å vurdere kostnadseffektiviteten, og har valgt å justere metodevurderingen på grunnlag av innsendte data for effekt, og har gjort en ny vurdering av framskriving av overlevelsesdata.

Legemiddelverket står ved vurderingene og konklusjonene som ble publisert i 2016, men med nye, oppdaterte effektdata og nye priser vurderes behandlingen nå som kostnadseffektiv gitt det alvorlige prognosetapet.

Beslutningsforum legger til grunn at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for beslutningen.

Du finner beslutningen under sak 133-2019 i protokoll og saksdokumenter.

Benmargskreft
Legemidlet ixazomib (Ninlaro) er i kombinasjon med deksametason og lenalidomid besluttet innført for behandling av refraktær eller residiv myelomatose (benmargskreft) etter minst tre tidligere behandlinger.

Legemidlet kan tas i bruk fra 1. februar 2020.

Klinikere har gitt ulike anslag for hvor mange pasienter som kan være aktuelle for bruk av denne behandlingen av benmargskreft. Anslagene varierer fra færre enn 25 til inntil 90, avhengig av i hvilket omfang pasientene er blitt behandlet med lenalidomid tidligere.

Myelomatose er en alvorlig sykdom. Det finnes ingen kurativ behandling. Formålet med behandlingen er å kontrollere sykdommen, bedre livskvaliteten og forlenge overlevelsen. Iksazomib tilhører sammen med bortezomib og karfilzomib gruppen proteasomhemmere. De har noe ulik virkningsmekanisme. Bare iksazomib kan administreres peroralt (inntas gjennom munnen). Pasienter med gjentatte tilbakefall, og der sykdommen er refraktær (upåvirkelig) for flere av de tidligere behandlingsregimene, vil ha størst behov for behandling med andre legemidler med alternative virkningsmekanismer enn de som er tilgjengelige fra før.

Les mer på metodesiden.

Du finner beslutningen under sak 134-2019 i protokoll og saksdokumenter.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Tor Harald Haukås på telefon 934 98 136 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no