logo Nye metoder

Legemidler til behandling av cystisk fibrose

To saker om legemidler til behandling av cystisk fibrose er behandlet av Beslutningsforum for nye metoder 18. januar 2021. Beslutningsforum har i begge sakene vært nødt til å si nei til innføring av behandlingen da prisen firmaet krever er altfor høy.

Publisert 18.01.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Avslaget gjelder for Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) og elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco). Prisen på legemidlene er altfor høy sett opp mot prioriteringskriteriene og det er ikke dokumentert nytte av behandlingen over tid.

  • Sykehusinnkjøp har hatt krevende forhandlinger med firmaet Vertex over lang tid, som ikke har vært villig til å redusere prisen til et nivå som er i nærheten av å kunne oppfylle kravet om kostnadseffektivitet. Dette er beklagelig fordi det er snakk om en alvorlig sykdom og vi har et ønske om å kunne gi pasienter med cystisk fibrose et bedre medikamentelt behandlingstilbud, sier leder av Beslutningsforum Cathrine M. Lofthus.

For Tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) er det gjennomført en metodevurdering i Legemiddelverket som viser at legemiddelet har effekt, men at det mangler dokumentasjon om effekter over tid. Den høye prisen gjør at behandlingen ikke kan innføres på nåværende tidspunkt.

For elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) i kombinasjon med ivakaftor (Kalydeco) har Legemiddelverket foreløpig ikke gjennomført en metodevurdering. Årsaken til dette er at prisen firmaet krever er så høy at man på forhånd kan si at kostnadene ikke vil stå i et rimelig forhold til den dokumenterte nytten.

Kostnadene ved å innføre disse legemidlene tilsvarer driftsbudsjettet for et lite sykehus. Det har vært problematisert at dokumentasjonskravet er endret i vurderingsprosessen. Dette har sin bakgrunn i at firmaet har endret ønsket indikasjon. Beslutningsforum fremhever at det er prisen firmaet forlanger som forhindrer at behandlingen kan innføres. Hvis man hadde vurdert saken basert på den opprinnelige indikasjonen, ville ikke dette gitt et annet utfall.

  • Cystisk fibrose er en svært alvorlig sykdom som tar mange gode leveår. Beslutningsforum ser det som viktig å ta i bruk nye medikamenter for denne pasientgruppen.  Beslutningsforum ber derfor Sykehusinnkjøp gjenoppta forhandlinger med industrien og søke nordisk samarbeid, sier Lofthus