logo Nye metoder

Må utrede økonomiske konsekvenser

Beslutningsforum for nye metoder har utsatt saken om immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda) også skal innføres til førstelinjebehandling av lungekreft. Kostnadene ved legemiddelet er svært høye, og konsekvensene må vurderes.

Publisert 24.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Pembrolizumab (Keytruda) er til vurdering til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor. I sitt møte 24. april 2017 bestemte Beslutningsforum for nye metoder å utsette beslutningen om legemiddelet kan tas i bruk.

Har effekt

Om lag 400-500 pasienter er aktuelle for behandling med pembrolizumab for førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hvert år i Norge. Dette innebærer at 100–200 flere pasienter enn de som i dag får behandling med pembrolizumab i senere linjer vil få behandling med pembrolizumab for NSCLC.

Metodevurderingen fra Statens Legemiddelverk (lenke til metodesiden-der du finner metodevurderingen) viser at pasienter lever lenger sammenlignet med dagens behandling, kjemoterapi (cellegiftbehandling). Etter 6 måneder lever 80 % av pasientene som behandles med pembrolizumab. 72 % av dem som får kjemoterapi lever. I snitt ser det ut som at pasienter lever 4,3 måneder lenger med immunterapibehandlingen (progresjonsfri overlevelse). Metodevurderingen konkluderer med at legemiddelet bør tas i bruk.

Store økonomiske konsekvenser

Den høye prisen på legemiddelet og den svært høye totalkostnaden for sykehusene er en utfordring for spesialisthelsetjenesten. Det får store økonomiske konsekvenser. Dette legemiddelet alene vil koste et tresifret millionbeløp. Summen er unntatt offentlighet, ifølge avtalen med legemiddelprodusenten. Et etisk dilemma er om dette vil påvirke måten spesialisthelsetjenesten ivaretar andre pasientgrupper, og om det kan fortrenge mer kostnadseffektiv behandling.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.