logo Nye metoder

Mange ja fra Beslutningsforum

Les beslutningene for legemidlene krizotinib (Xalkori), baricitinib (Olumiant), sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) og flere bløderpreparater, som alle har fått ja fra Beslutningsforum for nye metoder.

Publisert 23.05.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​I Beslutningsforum for nye metoders møte 22. mai fikk følgende legemidler ja til innføring.

 

Krizotinib (Xalkori)
Legemiddelet kan innføres til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase - positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft.

Krizotinib (Xalkori) virker ved å hemme vekst for utvalgte celler og medvirker til celledød i svulstceller. Ca. 50 pasienter er aktuelle per år i Norge for denne behandlingen.

 

Baricitinib (Olumiant)
Baricitinib (olumiant) kan innføres til behandling av revmatoid artritt til pasienter som har moderat til alvorlig revmatoid artritt og som tidligere er behandlet med konvensjonelle sykdomsmodifiserende legemidler. 

Legemiddelet kan inngå i legemiddelanbudet TNF/BIO-anbud for revmatoid artritt. Beslutningen om å innføre legemiddelet forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå.

Om lag 5 000-10 000 pasienter er aktuelle for behandling med dette legemiddelet hvert år.

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa)

Sofosbuvir/velpatasvir (epclusa) kan innføres til behandling av kronisk hepatitt C. Pasientgruppen beslutningen gjelder er pasienter over 40 år med hepatitt C genotype 3, som ikke tåler interferon-behandling, og til pasienter med skrumplever (cirrhose) uansett alder.

Om lag 240 pasienter i denne gruppen er årlig aktuelle for denne behandlingen i Norge.

Bløderpreparater

Det har vært anbud på bløderpreparater for hemofili A og hemofili B. Beslutningsforum for nye metoder har tidligere bedt om at resultatet av anbudet legges fram for forumet. Dette fordi tre av legemidlene tidligere ikke har vært vurdert om skal innføres.

Beslutningsforum for nye metoder åpner for bruk av bløderpreparatene som var inkludert i anbudet (LIS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer). Det er store prisforskjeller. Det skal derfor for den enkelte pasient gjøres en individuell gjennomgang med tanke på hvordan anbudet benyttes for å skifte til et rimeligere alternativ. For produktene Alprolix, Rixubis og Idelvion, som med denne beslutningen kan innføres, forutsetter dette lik eller lavere pris enn dagens prisnivå i fremtidige anbud.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.