logo Nye metoder

Metodevurderingsrapporter om legemidler mot føflekkreft - malignt melanom - sendt til beslutning

Bestillerforum RHF har i ekstraordinært møte den 23.11.2015 drøftet tre metodevurderingsrapporter som omhandler legemidler til behandling mot føflekkreft - malignt melanom

Publisert 24.11.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

​Alle rapportene er sendt til beslutning i de regionale helseforetak og omfatter følgende:

  • Fullstendig metodevurdering utarbeidet av Kunnskapssenteret om legemidler til bruk ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom (føflekkreft). Rapporten gir vurderinger av legemidlene cobimetinib, dabrafenib, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, trametinib og vemurafenib. Lenke til rapport
  • Hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk vedrørende pembrolizumab til behandling av avansert melanom. Lenke til rapport
  • Hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk vedrørende nivolumab til behandling av avansert melanom. Lenke til rapport