logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 20. november 2023

Beslutningsforum for nye metoder behandlet fire metoder på møtet 20. november 2023. Alle metodene var legemidler. Protokollen er publisert

Publisert 19.11.2023

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. oktober 2023
  • ID2022_028 Askiminib (Scemblix) til behandling av Philadelphia- kromosom-positiv kronisk myeloid leukemi i kronisk fase (Ph+KML- KF) som tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere (TKIer). Lenke til metodeside
  • ID2021_062 Selumetinib (Koselugo) til behandling av symptomatiske, inoperable pleksiforme nevrofibromer (PN) hos pediatriske pasienter med nevrofibromatose type 1 (NF1) i alderen 3 år og eldre. Lenke til metodeside
  • ID2021_148 Difelikefalin (Kapruvia) til behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse. Lenke til metodeside
  • ID2022_144 Mirikizumab (Omvoh) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, tapt respons på, eller er intolerante for enten konvensjonell behandling eller biologiske legemidler. Lenke til metodeside
  • Oppfølging av rapporten «Raskere saksbehandling for legemidler i Nye metoder» - delprosess: Forenklet vurdering av PD-(L)1 hemmere. Orientering fra Sykehusinnkjøp HF. Sak til diskusjon.
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no